You are currently viewing És obligatori que els comptes anuals de la meva societat els revisi un auditor?

És obligatori que els comptes anuals de la meva societat els revisi un auditor?

Durant el mes de març, que podem considerar “dels tranquils” a efectes de presentacions, declaracions i resta de tràmits relacionats amb la comptabilitat i fiscalitat, compleix el termini legal (dia 31) per formular els comptes anuals, sobre la base de l’article 253 de la Llei de Societats de Capital, d’aquelles entitats l’exercici econòmic de les quals coincideixi amb l’any natural. En aquest sentit, considerem convenient repassar les circumstàncies que poden determinar l’obligatorietat d’auditar els nostres comptes anuals.

La base legal de l’obligació d’auditar comptes subjau a la disposició addicional primera de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes; no obstant això, a l’hora d’establir magnituds quantitatives, aquest precepte fa referència a altres normes, que poden fer difícil conèixer de manera exacta si estem obligats o no a auditar els comptes anuals de la nostra societat.

En aquest sentit, i després d’haver analitzat i refós tota la normativa sobre el tema, estem en disposició d’oferir una llista detallada i xifrada sobre les circumstàncies que fan que l’auditoria de comptes sigui obligatòria:

 1. Quan l’entitat emeti valors admesos a negociació a mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
 2. Quan l’entitat emeti obligacions en oferta pública.
 3. Si l’entitat es dedica habitualment a la intermediació financera, i, en tot cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, la Societat de Sistemes, les entitats de contrapartida central, la Societat de Borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seves gestores, inscrites als corresponents Registres del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 4. Si l’entitat té per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, així com els fons de pensions i les entitats gestores.
 5. Quan durant un exercici social haguessin rebut subvencions o ajuts amb càrrec als pressuposts de les Administracions Públiques o a fons de la Unió Europea per un import total acumulat superior a 600.000€ (auditoria obligatòria dels comptes anuals corresponents al dit exercici i als exercicis en què es realitzin les operacions o executin les inversions corresponents).
 6. Quan durant un exercici econòmic hagin celebrat amb el Sector Públic contractes per un import total acumulat superior a 600.000€, i aquest representi més del 50% de l’import net de la xifra anual de negocis (auditoria obligatòria dels comptes anuals corresponents a l’esmentat exercici i les del següent a aquest).
 7. Quan es tracti d’una cooperativa d’habitatges i compleixi alguna de les condicions següents:
    -Que tingui en promoció més de 50 locals i/o habitatges.
    -Quan la promoció es correspongui a diferents fases, o quan es construeixin en diferents blocs que constitueixin promocions diferents, amb independència del nombre d’habitatges i locals en promoció.
    -Que la cooperativa hagi atorgat poders relatius a la gestió empresarial a persones físiques o jurídiques diferents dels membres del Consell Rector.
 8. Les societats mercantils que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun, almenys dues de les circumstàncies següents:
    -Que el total de partides de l’actiu superi 2.850.000€.
    -Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 5.700.000€.
    -Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 50.
 9. Les fundacions en què, a data de tancament de l’exercici, hi concorrin almenys dues de les circumstàncies següents:
    -Que el total de partides de l’actiu superi 2.400.000€.
    -Que l’import net del seu volum anual d’ingressos per l’activitat pròpia més, si escau, el de la xifra de negocis de la seva activitat mercantil sigui superior a 2.400.000€.
    -Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 50.

Les fundacions de l’àmbit català hauran de tenir en compte el que estableix l’article 333-11. Auditoria de comptes del Codi Civil de Catalunya ja que les condicions d’aquest són molt més restrictius quant a l’import de fons públics rebuts que sotmeten l’entitat a auditoria obligatòria:

Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa si, durant 2 anys consecutius, a la data del tancament de l’exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

  1. Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’€.
  2. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d’€.
  3. Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50.
  4. Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.
  5. Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000€ al conjunt de l’exercici.

10. Les entitats en què s’incloguin als seus estatuts l’obligació d’auditar.
11. Quan així ho acordin els socis en junta general.
12. Quan els socis que representin el 5% o més del capital social ho sol·licitin al registrador mercantil del domicili social (sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament d’aquest exercici).

Si no es compleix cap dels motius anteriors, la teva societat no està obligada a auditar els seus comptes anuals, però per descomptat ho pot fer voluntàriament si és que li resultés d’interès.

Important: Llevat dels casos indicats expressament, la persona que hagi d’exercir l’auditoria de comptes serà nomenada per la junta general abans que finalitzi l’exercici a auditar. No obstant això, quan la junta general no hagués nomenat l’auditor abans que finalitzi l’exercici a auditar, havent de fer-ho, o la persona nomenada no accepti el càrrec o no pugui complir les seves funcions, els administradors i qualsevol soci podran sol·licitar del registrador mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagin de fer l’auditoria.