You are currently viewing He de presentar el model 232 per declarar les operacions vinculades?

He de presentar el model 232 per declarar les operacions vinculades?

Les empreses que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades, es tracti de qualsevol tipus de negoci, estan obligades a informar-les a través del model 232 quan superin algun dels límits següents, d’acord amb l’Ordre HFP/816/2017, de 28 d’agost, per la qual s’aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals:

  • L’import total de totes les operacions realitzades amb la mateixa entitat vinculada és superior a 250.000€ (independentment del tipus o nombre d’operacions).
  • L’import total de totes les operacions específiques del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades és superior a 100.000€.
  • L’import total de totes les operacions del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades és més gran del 50% de la xifra de negocis de l’entitat (amb independència de l’import individual de cada operació o amb cada entitat vinculada).

Tot i això, queden excloses les operacions entre entitats del mateix grup fiscal, d’agrupacions d’interès econòmic (AIE), d’unions temporals d’empreses (UTE) o dins d’una oferta pública de venda o adquisició de valors (OPV/OPA), que no s’informaran a través del model 232 esmentat.

Obligats a presentar el model 232

CONJUNT D’OPERACIONS REALITZADES EN EL PERÍODE IMPOSITIU (AMB INDEPENDÈNCIA DE L’IMPORT D’OPERACIONS PER ENTITAT VINCULADA):
El conjunt d’operacions del mateix tipus i el mètode de valoració > 50 % de la xifra de negoci de l’entitat –> SI
≤ 100.000€ en operacions específiques del mateix tipus –> NO
> 100.000€ en operacions específiques del mateix tipus –> SI

OPERACIONS REALITZADES EN EL PERÍODE IMPOSITIU AMB LA MATEIXA PERSONA O ENTITAT:
≤ 250.000€ d’operacions per entitat vinculada (no operacions específiques) –> NO
> 250.000€ d’operacions per entitat vinculada (no operacions específiques) –> SI

Operacions específiques:
1. Operacions amb persones físiques que tributin en estimació objectiva que la participació individualment o conjuntament amb els seus familiars sigui ≥ 25% del capital o fons propis.
2. Transmissió de negocis, valors o participacions als fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals.
3. Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.

OPERACIONS EXCLOSES D’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR MODEL 232:

  • Grup fiscal (independentment del volum d’operacions).
  • AIES, UTES (independentment del volum d’operacions), excepte UTEs o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acullin a l’Exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’EP (Art. 22 LIS).
  • Operacions realitzades a l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (independent del volum d’operacions).

En aquest sentit, alhora d’aplicar aquests límits hem de tenir present que les operacions amb entitats vinculades es valoren pel seu valor de mercat, és a dir, la contraprestació que s’hauria acordat per parts independents, d’acord amb l’article 18 de la LIS.

A més, també hem de presentar aquest model si hem aplicat la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles a què fa referència l’article 23 de la LIS o si hem realitzat operacions o tenim valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals (independentment de el seu import).

Termini
El model 232 es presentarà telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària durant el mes de novembre de l’any següent al que es refereix si l’exercici de l’empresa coincideix amb l’any natural o, si no coincideix, al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la declaració.