Bou & Associats | He de presentar el model 720 de declaració sobre béns i drets situats a l'estranger?

Bou & Associats

He de presentar el model 720 de declaració sobre béns i drets situats a l’estranger?

Segurament has sentit sobre diverses sentències que anul·len les sancions imposades per no presentar o presentar fora de termini o amb errors el model 720. També hauràs escoltat que la Comissió Europea va publicar al febrer de 2017 un dictamen motivat –infracció 2014/4330– convidant a Espanya a modificar aquesta obligació d’informació i el seu règim sancionador per desproporcionat. No obstant això, fins ara Hisenda ha fet cas omís, de manera que mentre no es produeixi un canvi legislatiu segueix estant vigent tant l’obligació de presentar el model 720 com el seu règim sancionador.

Per tant, si tu o la teva empresa disposa de béns o drets situats a l’estranger dels que siguis titular o hagis deixat de ser-ho en l’exercici precedent, has d’informar dels mateixos mitjançant el model 720 abans que acabi el mes de març.

En particular has d’informar dels següents béns i drets situats fora d’Espanya:

  • Comptes oberts en entitats bancàries o de crèdit, en les quals figures com a titular, representant, autoritzat o beneficiari, o sobre les que tinguis poders de disposició.

  • Títols, actius, valors o drets representatius del capital de tot tipus d’entitats o de la cessió a tercers de capitals propis i assegurances de vida o invalidesa dels que siguis prenedor, així com de les rendes vitalícies o temporals de les que siguis beneficiari.

  • Béns immobles i drets sobre béns immobles de la teva titularitat.

No obstant això, estaràs exonerat d’aquesta obligació quan el valor dels mateixos no superi l’import de 50.000€. Aquest límit es determina de forma separada per al conjunt de béns i drets compresos en cadascun dels tres blocs anteriors, de manera que si el valor de cada un no arriba a 50.000€ no hi ha l’obligació de subministrar informació sobre cap, tot i que en conjunt sí que ho superin.

Tampoc has d’informar dels béns que estiguin registrats en la comptabilitat de forma individualitzada i suficientment identificats.

Recorda que: El model 720 s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en els tres primers mesos de l’any (de l’1 de gener al 31 de març) respecte de la informació corresponent a l’exercici precedent.

No obstant això, no caldrà presentar el model 720 si el valor establert per a cada conjunt no s’ha incrementat en més de 20.000€ respecte del marcat en l’últim model 720 presentat. En tot cas s’ha de presentar la declaració quan en l’exercici anterior s’hagin transmès o venut aquests béns i drets situats a l’estranger, indicant el seu valor en aquest moment.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp