Bou & Associats | L'AEAT aclareix els criteris per regularitzar les societats professionals
L’AEAT aclareix els criteris per regularitzar les societats professionals

L’AEAT aclareix els criteris per regularitzar les societats professionals

El control de les societats professionals ha estat molt present en els últims Plans de Control Tributari que dissenya l’Agència Tributària. Concretament, en les directrius del Pla de Control per 2019 es pot llegir el següent:

”Com s’ha vingut fent en els darrers anys, es continuarà el control de l’ús abusiu de societats, la finalitat es limita a reduir improcedentment la tributació, de la mateixa manera que se seguiran analitzant supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar per tal d’avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre elles, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades”.

Per descomptat, no sempre que es realitzi una activitat professional a través d’una entitat societària, aquesta actuació ha de ser qualificada de fraudulenta o amb la finalitat d’eludir impostos. Hi ha altres motius pels quals pot convenir exercir l’activitat a través d’una societat que res tenen a veure amb pagar més o menys impostos. Per exemple, per limitar la responsabilitat davant de tercers al capital i als béns de la societat, per motius d’imatge de cara a clients, etc.

En aquest escenari, l’AEAT ha publicat una nota que té com a finalitat, a més de proporcionar als contribuents i assessors les pautes per facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, advertir-los d’aquelles conductes que l’Administració Tributària considera contràries a l’ordenament jurídic i que per tant són susceptibles de regularització.

Per l’Agència Tributària, tot i que el professional pot triar lliurement la forma en què desenvolupar la seva activitat, aquesta elecció no pot servir per emparar pràctiques tendents a reduir de manera il·lícita la seva càrrega fiscal mitjançant la interposició de societats amb les que suposadament es realitza la activitat.

D’aquesta manera, l’Agència, a través d’aquesta nota, posa de manifest els criteris que s’estan aplicant en les comprovacions dutes a terme. Es distingeixen els següents supòsits que, al seu parer, han de ser objecte de regularització, els quals comentem a continuació:

En primer lloc, es refereix al cas en què la societat no disposi dels mitjans personals i materials suficients per realitzar l’activitat professional, supòsit en el qual, segons el parer de l’AEAT, s’estaria davant d’una mera interposició formal de la societat en les relacions comercials o professionals que comportaria la regularització de la situació per part de l’Agència Tributària acudint a la figura de la simulació (Art. 16 LGT).

En segon lloc, si la societat disposa dels mitjans personals i materials suficients, l’anàlisi de la correcta tributació anirà dirigit a determinar la correcta valoració de les operacions entre parts vinculades d’acord amb l’article 18 LIS. En el cas d’una incorrecta valoració, l’Agència procedirà a la seva regularització i sanció en els casos en què hi hagi una il·lícita reducció de la càrrega fiscal en alguna de les parts vinculades.

Finalment, menció especial es fa a la nota al estancament de rendes en estructures societàries i la localització d’una part important del patrimoni dels socis en societats de la seva titularitat. Segons la nota de l’Agència, l’objecte d’aquest comportament és l’atenció de les necessitats del soci per part de la societat mitjançant la posada a disposició del mateix de determinats béns (habitatge, mitjans de transport, satisfacció de despeses en manteniment i reparacions, viatges, retribució de personal domèstic, etc. …). En aquest cas les conductes contràries a la norma es concreten en la no imputació de renda en seu de la persona física, el registre d’una despesa deduïble en la societat i la deducció de les quotes d’IVA suportades en l’adquisició de béns i serveis no afectes a l’activitat empresarial o professional. Aquestes conductes poden comportar contingències regularitzables en l’IRPF, l’IS, l’IVA i l’Impost sobre el Patrimoni.