You are currently viewing Mesures fiscals previstes per al 2023 en el Projecte de Llei d’Empreses Emergents

Mesures fiscals previstes per al 2023 en el Projecte de Llei d’Empreses Emergents

Finalitzant la seva tramitació parlamentària i a pocs dies de la seva aprovació definitiva pel Congrés dels Diputats es troba el Projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, a través del qual es pretén donar un tractament diferenciat a les empreses emergents (o startups, com es coneixen a l’argot comú) respecte a empreses amb models de negocis convencionals.

Al marge de les peculiaritats que afecten l’àmbit mercantil, aquest projecte preveu incentius fiscals aplicables a aquestes empreses, així com altres modificacions fiscals a què fem referència a continuació.

Aquestes mesures entraran en vigor l’endemà de la publicació al BOE.

INCENTIUS FISCALS A L’ÀMBIT DE L’IS I DE L’IRNR
El Projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents estableix les següents mesures de tributació per als contribuents de l’IS i de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat al territori espanyol, que compleixin els requisits per tenir la condició d’empresa emergent:

Tipus de gravamen de les empreses emergents
Aquests contribuents tributaran en el primer període impositiu en què, tenint la condició d’empresa emergent, la base imposable resulti positiva i en els tres següents, sempre que mantinguin la condició esmentada, al tipus del 15% en els termes establerts a l’article 29.1 de la Llei de l’IS.

Ajornament de la tributació d’una empresa emergent
Els contribuents esmentats de l’IS i de l’IRNR amb establiment permanent a Espanya poden sol·licitar a l’Administració Tributària de l’Estat en el moment de la presentació de l’autoliquidació, l’ajornament del pagament del deute tributari corresponent als dos primers períodes impositius en què la base imposable de l’Impost sigui positiva.

L’Administració Tributària de l’Estat concedirà l’ajornament, amb dispensa de garanties, per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, des de la finalització del termini d’ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als períodes impositius esmentats.

Per gaudir d’aquest benefici, caldrà que el sol·licitant estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries a la data de la sol·licitud d’ajornament i, a més, que l’autoliquidació es presenti dins el termini establert.

No es podrà ajornar, segons el procediment descrit, l’ingrés d’autoliquidacions complementàries. L’ingrés del deute tributari ajornat s’efectuarà en el termini d’1 mes des de l’endemà del venciment de cadascun dels terminis assenyalats, sense que tingui lloc la meritació d’interessos de demora.

Pagaments fraccionats
Els contribuents que tinguin la condició d’empresa emergent no tenen l’obligació d’efectuar els pagaments fraccionats regulats a l’article 40 de la Llei de l’IS i 23.1 de la Llei de l’IRNR, respectivament, a compte de la liquidació corresponent al període impositiu immediat posterior, sempre que s’hi mantingui la condició d’empresa emergent.

Rendiments del treball exempts a l’IRNR
El Projecte de Llei també preveu la modificació de la Llei de l’IRNR (article 14.1.a) per establir que estaran exempts a l’IRNR els rendiments del treball en espècie que estiguin exempts a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

INCENTIUS FISCALS A L’ÀMBIT DE L’IRPF
En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), les principals novetats que es preveuen, amb efectes 1 de gener de 2023, són les següents:

Lliurament de stock options (articles 14.2.m), 42.3.f) i 43.1.1º g)) LIRPF
L’exempció prevista a la normativa actual de 12.000€ en cas de lliurament d’accions pròpies als treballadors puja a 50.000€ quan es tracti de lliurament d’accions o participacions d’empreses emergents. A més, no caldrà que l’oferta es realitzi en les mateixes condicions a tots els treballadors, sinó que n’hi haurà prou que s’efectuï dins de la política retributiva de l’empresa. Si el lliurament d’accions o participacions deriva de l’exercici d’opcions de compra sobre accions o participacions concedides prèviament, s’exigirà que la qualificació d’empresa emergent es tingués en el moment de la concessió de l’acció.

Addicionalment, es modifiquen les regles d’imputació temporal (article 14.2.m)) per establir que els rendiments del treball en espècie que excedeixin la quantia exempta s’imputen en el període impositiu en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • Que la societat surti a borsa.
 • Que les accions o participacions surtin del patrimoni del contribuent.
 • Que transcorrin 10 anys des del lliurament d’accions o participacions sense que s’hagi produït alguna de les circumstàncies anteriors.

Quant a la valoració, s’estableix que el lliurament d’accions o participacions d’empreses emergents serà el valor de les subscrites per un tercer independent a l’última ampliació de capital realitzada l’any anterior al del lliurament d’accions o participacions i, en defecte, el valor de mercat en el moment del lliurament.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (article 68.1) LIRPF
L’import de la deducció per subscripció d’accions o participacions a empreses de nova o recent creació s’incrementa del 30% al 50% de les quantitats invertides. La base màxima de deducció puja de 60.000€ a 100.000€.

Les accions o les participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de capital. Doncs bé, amb caràcter general, s’eleva de 3 a 5 anys el termini per subscriure les accions o les participacions a comptar des de la constitució de l’entitat. En cas d’empreses emergents, s’estableix que les accions o les participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o ampliació de capital en els 7 anys següents a la constitució.

En qualsevol cas, les accions o les participacions han de romandre en el patrimoni del contribuent per un termini superior a tres anys i inferior a 12.

Quant a la limitació que estableix la norma referida al fet que la participació a l’entitat no superi el 40% juntament amb la del seu cònjuge o parents, la nova redacció estableix que no afectarà els socis fundadors d’empreses emergents.

Règim especial d’impatriats (article 93) LIRPF
El Projecte de Llei pretén introduir les modificacions següents en el règim especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (règim d’impatriats):

 • Es disminueix el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, passant de 10 a 5 anys.
 • S’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als treballadors per compte d’altri, en permetre la seva aplicació a treballadors que, sigui ordenat o no per l’ocupador, es desplacen a territori espanyol per treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com a administradors d’empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació al capital social de l’entitat.
 • S’estableix la possibilitat d’acollir-se al règim especial, és a dir, d’optar per la tributació per l’Impost de la Renda de No Residents, als fills del contribuent menors de vint-i-cinc anys (o qualsevol que sigui la seva edat en cas de discapacitat) i a el seu cònjuge o, en cas d’inexistència d’enllaç matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin unes condicions determinades:
  • Que es desplacin a territori espanyol juntament amb el contribuent o en un moment posterior dins del primer període impositiu en què s’apliqui el règim.
  • Que s’adquireixi la residència fiscal a Espanya com a conseqüència del desplaçament.
  • Que no hagin estat residents durant els 5 períodes anteriors al desplaçament.
  • Que no s’obtinguin rendes mitjançant EP en territori espanyol.
  • Que la suma de rendes de l’estalvi dels contribuents als quals sigui aplicable el règim sigui inferior a la base liquidable del contribuent que genera el dret a l’aplicació del règim.
  • El règim especial és aplicable durant els períodes impositius en què sigui aplicable al contribuent que genera el dret a aplicar-lo.

Règim fiscal del carried interest
El Projecte de Llei també aclareix la qualificació fiscal de la retribució obtinguda per la gestió reeixida d’entitats de capital de risc (coneguda com a carried interest), alhora que s’estableix un tractament fiscal específic per a aquestes retribucions, en línia amb la regulació dels països del nostre entorn.

D’aquesta manera, s’afegeix una disposició addicional cinquanta-tresena a la llei de l’IRPF “Rendiments del treball obtinguts per la gestió de fons vinculats a l’emprenedoria, a la innovació i al desenvolupament de l’activitat econòmica.”

D’acord amb aquesta norma, tenen la consideració de rendiment del treball els derivats directament o indirectament de participacions, accions o altres drets, incloses les comissions d’èxit, que atorguin drets econòmics especials d’alguna de les entitats que a continuació es detallen, obtinguts per les persones administradores, gestores o empleades de les entitats esmentades o de les seves entitats gestores o del grup.

Les entitats esmentades són:

a) Fons d’Inversió Alternativa de caràcter tancat definits a la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la qual es modifiquen les Directives 2003 /41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) número 1060/2009 i (UE) número 1095/2010 inclosos en alguna de les categories següents:

1r. Entitats definides a l’article 3 de la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

2n. Fons de capital de risc europeus regulats al Reglament (UE) número 345/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2013, sobre els fons de capital de risc europeus.

3r. Fons d’emprenedoria social europeus regulats al Reglament (UE) número 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril del 2013, sobre els fons d’emprenedoria social europeus, i

4t. Fons d’inversió a llarg termini europeus regulats al Reglament (UE) 2015/760 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, sobre els fons d’inversió a llarg termini europeus.

b) Altres organismes d’inversió anàlegs als anteriors.

Aquests rendiments del treball s’integren a la base imposable amb una reducció del 50%, sempre que es compleixin determinats requisits establerts a la norma.