Bou & Associats | Nous models 770 i 771: Regularització voluntària de la situació tributària
Nous models 770 i 771: Regularització voluntària de la situació tributària

Nous models 770 i 771: Regularització voluntària de la situació tributària

Amb l’objectiu que els contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària respecte de tributs que han de ser objecte d’autoliquidació, Hisenda ha aprovat dos nous models tributaris: el model 770 d’autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària i el model 771 d’autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària.

El 16 de juny de 2020 va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAC/530/2020, de 3 de juny, per la qual es desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s’aproven els models 770, “Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei General Tributària” i 771 “Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei General Tributària”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació, l’entrada en vigor es retarda al proper 26 de juny de 2020.

Podran presentar aquests models aquells obligats tributaris que procedeixin al complet reconeixement i pagament del deute tributari abans que se li hagués notificat l’inici d’actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització o, en el cas que aquestes actuacions no s’haguessin produït, abans que el Ministeri Fiscal, l’Advocat de l’Estat o el representant processal de l’Administració autonòmica, foral o local de què es tracti, interposi querella o denúncia, o abans que el Ministeri Fiscal o el Jutge d’Instrucció realitzin actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències, de conformitat amb el que estableix l’article 252 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

D’aquesta manera, no havent rebut notificació al respecte, pot presentar aquests models de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària i aplicar la reducció del 25% en l’import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin, d’acord amb l’article 27.5 de la Llei General Tributària.

Així, el model 770 s’utilitzarà per a la l’autoliquidació i ingrés dels interessos de demora i dels recàrrecs objecte de regularització, havent informar-se al mateix de la quota ingressada que dona lloc a aquests conceptes, així com el número de justificant de la autoliquidació o autoliquidacions, mitjançant les quals s’hagi declarat i ingressat la quota.

En conseqüència, prèviament a la presentació del model 770 s’ha d’haver realitzat l’autoliquidació i ingrés de la quota tributària a regularitzar voluntàriament, de manera que si està disponible a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària el model per tal tribut i període de declaració s’utilitzarà aquest model. En cas contrari, de no ser-hi a la Seu Electrònica, el model d’autoliquidació corresponent a aquest tribut i període de declaració, ha de presentar el model 771.

En aquest sentit, si es tracta d’un concepte impositiu amb períodes de liquidació trimestrals o mensuals, es presentaran tants models de declaració, com a períodes de liquidació es pretenguin regularitzar respecte de l’exercici corresponent, excepte si s’utilitza el model 771 per no existir cap model disponible per a aquest tribut i període de declaració, en el cas de presentar un únic model 771 per autoliquidar la quota tributària anual que es pretén regularitzar, desglossant l’import de la mateixa per a cada un dels períodes de liquidació de l’exercici corresponent.

A més, si ho estima convenient podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771, a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, dins el tràmit d’aportació de documentació complementària que correspongui segons el procediment assignat a cada model.

Aquests nous models 770 i 771 resulten d’aplicació, exclusivament, a aquells tributs la exigència se sotmet a procediment d’autoliquidació, com l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre el Valor Afegit o els impostos especials de fabricació; quedant subjectes, els restants, al règim general aplicable a les declaracions tributàries i als terminis d’ingrés de deutes tributaris derivats de liquidacions practicades per l’Administració Tributària.