You are currently viewing Pot repartir dividends l’empresa que ha aplicat un ERTO?

Pot repartir dividends l’empresa que ha aplicat un ERTO?

El Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació regula una sèrie de límits en el repartiment de dividends en les empreses que han aplicat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

En concret, l’article 5 d’aquesta normativa estableix que les societats mercantils (o qualsevol altra persona jurídica) que s’aculli als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major, aplicant l’exoneració sobre les quotes de la Seguretat Social, no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests ERTOS, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.

Per tant, si la seva empresa té menys de 50 treballadors pot repartir dividends amb normalitat, tenint en compte només les limitacions establertes en el text refós de la Llei de Societats de Capital per a l’aplicació de resultats.

El mateix passa amb les empreses que hagin aplicat un ERTO per causes objectives, sense importar el nombre de treballadors de l’empresa.

Però si la seva empresa té 50 o més treballadors i va aplicar un ERTO per força major, amb independència de quants hagin estat inclosos en l’ERTO, no podrà repartir dividends amb càrrec als comptes de l’exercici 2020 si no vol perdre els beneficis aplicats.

Això no obstant, aquesta prohibició de repartir dividends es refereix amb càrrec als comptes de l’any 2020, ja siguin a compte d’aquest exercici o en l’aplicacio de resultats de la mateixa que realitzarà el 2021. Per tant, en l’aplicació de resultats de l’exercici 2019, ara el 2020, sí que pot repartir dividends.

D’altra banda, d’acord amb aquesta limitació en el repartiment de dividends, en l’exercici en què l’empresa no pugui repartir dividends per aquest motiu no es podrà exercir el dret de separació dels socis per manca de distribució de dividends, regulat en l’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital.