You are currently viewing Projecte de Llei de foment de l’ecosistema d’empreses emergents: Novetats a l’IRPF

Projecte de Llei de foment de l’ecosistema d’empreses emergents: Novetats a l’IRPF

El passat 27 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial del Congrés el Projecte de Llei de Foment de l’Ecosistema d’Empreses Emergents, a través del qual es pretén donar un tractament diferenciat a les empreses emergents (o startups, com es coneixen a l’argot comú) respecte a empreses amb models de negocis convencionals. És per això que, com passa a països del nostre entorn, el programa de foment d’aquest tipus d’empreses incorpora tres elements principals:

 • Beneficis fiscals per als emprenedors, treballadors i inversors.

 • Reducció de traves administratives i facilitació de visats.

 • Flexibilitat en la gestió de l’empresa i en l’aplicació dels principis mercantils i concursals.

El Projecte de Llei conté la definició d’empresa emergent per delimitar l’àmbit d’aplicació d’aquest marc normatiu, entenent per empresa emergent tota persona jurídica (incloses les empreses de base tecnològica) que compleixin simultàniament les condicions següents:

 • Ser de nova creació o no tenir més de 5 anys d’antiguitat, amb caràcter general, o de 7 anys en cas d’empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya.

 • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació (inclosos els termes concentració o segregació).

 • Tenir la seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.

 • El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya.

 • Ser una empresa innovadora.

 • No distribuir ni haver distribuït dividends.

 • No cotitzar a un mercat regulat.

 • Si pertany a un grup d’empreses definit a l’article 42 del Codi de Comerç, el grup o cadascuna de les empreses que el componen ha de complir els requisits anteriors.

En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), les novetats principals que es preveuen són les següents:

Lliurament de stock options (Articles 14.2.m), 42.3.f) i 43.1.1º g))
L’exempció prevista a la normativa actual de 12.000€ en cas de lliurament d’accions pròpies als treballadors puja a 50.000€ quan es tracti de lliurament d’accions o participacions d’empreses emergents. A més, no caldrà que l’oferta es realitzi en les mateixes condicions a tots els treballadors, sinó que n’hi haurà prou que s’efectuï dins de la política retributiva de l’empresa. Si el lliurament d’accions o participacions deriva de l’exercici d’opcions de compra sobre accions o participacions prèviament concedides, s’exigirà que la qualificació d’empresa emergent es tingués en el moment de la concessió de l’acció.

Addicionalment, es modifiquen les regles d’imputació temporal (Article 14.2.m) per establir que els rendiments del treball en espècie que excedeixin la quantia exempta s’imputen en el període impositiu en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • Que la societat surti a borsa.

 • Que les accions o participacions surtin del patrimoni del contribuent.

 • Que transcorrin 10 anys des del lliurament d’accions o participacions.

Quant a la valoració, s’estableix que el lliurament d’accions o participacions d’empreses emergents serà el valor de les subscrites per un tercer independent a l’última ampliació de capital realitzada l’any anterior al del lliurament d’accions o participacions i, al seu defecte, el valor de mercat en el moment del lliurament.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (Article 68.1)
L’import de la deducció per subscripció d’accions o participacions en empreses de creació nova o recent s’incrementa del 30% al 50% de les quantitats invertides. La base màxima de deducció puja de 60.000€ a 100.000€.

Les accions o participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o ampliació de capital en els 7 anys següents a la constitució en cas d’empreses emergents i romandre en el patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a 12.

Quant a la limitació que estableix la norma referida al fet que la participació a l’entitat no superi el 40% juntament amb la del seu cònjuge o parents, la nova redacció estableix que no afectarà en cas d’empreses emergents.

Règim especial d’impatriats (Article 93)
El Projecte de Llei pretén introduir les següents modificacions en el règim especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (règim d’impatriats):

 • Es disminueix el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, passant de 10 a 5 anys.

 • S’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als treballadors per compte d’altri, en permetre’n l’aplicació a treballadors que, sigui ordenat o no per l’ocupador, es desplacen a territori espanyol per treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com a administradors d’empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació al capital social de l’entitat.

 • S’estableix la possibilitat d’acollir-se al règim especial, és a dir, d’optar per la tributació per l’Impost de la Renda de No Residents, als fills del contribuent menors de vint-i-cinc anys (o sigui quina sigui la seva edat en cas de discapacitat) ja el seu cònjuge o, en cas d’inexistència d’enllaç matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin unes condicions determinades:

  • Que es desplacen a territori espanyol juntament amb el contribuent o en un moment posterior dins del primer període impositiu en què s’apliqui el règim.

  • Que s’adquireixi la residència fiscal a Espanya com a conseqüència del desplaçament.

  • Que no hagin estat residents durant els 5 períodes anteriors al desplaçament.

  • Que no s’obtinguin rendes mitjançant EP en territori espanyol.

  • Que la suma de rendes de l’estalvi dels contribuents als quals sigui aplicable el règim sigui inferior a la base liquidable del contribuent que genera el dret a l’aplicació del règim.

  • El règim especial és aplicable durant els períodes impositius en què sigui aplicable al contribuent que genera el dret a aplicar-lo.

Règim fiscal del carried interest
El Projecte de Llei també clarifica la qualificació fiscal de la retribució obtinguda per la gestió reeixida d’entitats de capital de risc (coneguda com a carried interest), alhora que s’estableix un tractament fiscal específic per a aquestes retribucions, en línia amb la regulació dels països del nostre entorn.

D’aquesta manera, s’afegeix una disposició addicional cinquantena a la llei de l’IRPF “Rendiments del treball obtinguts per la gestió de fons vinculats a l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament de l’activitat econòmica.”

D’acord amb aquesta norma, tenen la consideració de rendiment del treball els derivats de participacions, accions, o altres drets que atorguin drets econòmics especials d’alguna de les entitats que es detallen a continuació, obtinguts per les persones administradores, gestores o empleades d’aquestes entitats o de les entitats gestores o del grup.

Les entitats esmentades són:

a) Fons d’Inversió Alternativa de caràcter tancat definits a la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la qual es modifiquen les Directives 2003 /41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) número 1060/2009 i (UE) número 1095/2010 inclosos en alguna de les categories següents:

1r – Entitats regulades a la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

2n – Fons de capital-risc europeus regulats al Reglament (UE) núm. 345/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2013, sobre els fons de capital-risc europeus.

3r – Fons d’emprenedoria social europeus regulats al Reglament (UE) núm. 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril del 2013, sobre els fons d’emprenedoria social europeus, i

4t – Fons d’inversió a llarg termini europeus regulats al Reglament (UE) 2015/760 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, sobre els fons d’inversió a llarg termini europeus.

b) Altres organismes d’inversió anàlegs als anteriors.

Aquests rendiments del treball s’integren a la base imposable amb una reducció del 50%, sempre que es compleixin determinats requisits establerts a la norma.

Rendiments del treball exempts a l’IRNR
El Projecte de Llei també preveu la modificació de la Llei de l’IRNR (Article 14.1.a) per establir que estaran exempts a l’IRNR els rendiments del treball en espècie que estiguin exempts a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Final d’aplicació dels beneficis i les especialitats de la Llei
Els beneficis d’empresa emergent i els seus inversors no seran aplicables o deixaran aplicar-se els beneficis previstos quan passi algun dels supòsits següents:

 • Deixin de complir-se els requisits perquè l’empresa sigui considerada com a empresa emergent i en particular, al final dels cinc o set anys des de la creació de l’empresa emergent.

 • L’empresa s’extingeixi abans d’aquest terme.

 • Sigui adquirida per una altra empresa que no tingui la condició d’empresa emergent.

 • El volum anual de negoci de l’empresa supera el valor de cinc milions d’€.

 • Realitzi una activitat que generin un dany significatiu al medi ambient.

 • Els socis o administradors de l’empresa emergent hagin estat condemnats per sentència ferma per delictes societaris, financers i contra la Hisenda Pública, de blanqueig de capitals, malversació de cabals públics o delictes urbanístics entre d’altres.