You are currently viewing Quina informació sol·licitarà Hisenda sobre les criptomonedes?

Quina informació sol·licitarà Hisenda sobre les criptomonedes?

El 29 de juliol de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Ordre HFP/886/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aprova el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, i s’estableixen les condicions i el procediment per presentar-les i l’Ordre HFP/887/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aproven el model 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i el model 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació, finalitzant així el desenvolupament reglamentari de l’obligació informativa relativa a la tinença i operativa amb monedes virtuals, regulada a la disposició addicional divuitena de la Llei General Tributària (LGT ) i desenvolupada als articles 39 bis, 39 ter i 42 quater del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària (RGAT).

Recordem que es tracta de tres obligacions d’informació diferents, per això s’han aprovat tres models diferents, que pertoquen a les persones i empreses següents:

  • La presentació d’una declaració informativa anual sobre els saldos en monedes virtuals (Model 172) per les persones i entitats que proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers.
  • La presentació d’una declaració informativa anual sobre operacions amb monedes virtuals (Model 173), concretament les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, així com els cobraments i pagaments realitzats en aquestes monedes, en què intervinguin o intervinguin les persones i entitats que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, intermediïn de qualsevol manera en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers. També es desenvolupa l’obligació de presentar aquesta declaració informativa per a les persones i entitats que facin ofertes inicials de noves monedes virtuals.
  • La presentació de la declaració informativa anual sobre monedes virtuals situades a l’estranger (Model 721) pels propis propietaris, quan els saldos a 31 de desembre valorats en € superin en conjunt els 50.000€ i successivament quan el saldo conjunt hagués experimentat un increment superior a 20.000€ respecte del que va determinar la presentació de la darrera declaració, o quan es perdi la condició de titular, beneficiari o autoritzat o es deixi d’ostentar poder de disposició sobre les monedes virtuals.

Per als propietaris de monedes virtuals, la declaració sobre els Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i altres criptomonedes que disposin només comprendrà aquelles situades a l’estranger, és a dir, custodiades per empreses no establertes a Espanya, a través del nou model 721, mentre que les monedes digitals custodiades per empreses espanyoles o pels mateixos titulars en moneders freds no serien objecte d’informació.

Al model 721 les persones que disposin de monedes virtuals a l’estranger hauran de subministrar la informació següent:

  1. El nom i cognoms o la raó social o denominació completa i, si escau, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, així com el domicili.
  2. La identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
  3. Els saldos de cada tipus de moneda virtual el 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en €.

En el model 172, sobre els serveis vinculats a la tinença de monedes virtuals, és a dir, la salvaguarda de claus criptogràfiques privades dirigides a mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, cal aportar les dades sobre la identificació dels tenidors i els saldos el 31 de desembre, especificant-se, per a cada moneda virtual, el tipus de moneda, el nombre d’unitats i el seu valor en €.

Finalment, en el model 173 referent a les operacions amb monedes virtuals, consistents en l’adquisició, la transmissió, la permuta i la transferència, cobraments i pagaments, així com les ofertes inicials de noves monedes virtuals, s’haurà d’informar de les dades sobre el tipus i data de cada operació, les claus o les adreces públiques d’origen i destí, el tipus i el nombre d’unitats, el valor en € de la transacció, així com, si s’escau, les comissions i les despeses associades a les operacions.

La primera declaració relativa a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’haurà de presentar a partir de l’1 de gener del 2024 respecte de la informació corresponent a l’any 2023, concretament, entre l’1 de gener i el 31 de març per a les persones que disposin de monedes virtuals a l’estranger (Model 721) i al mes de gener per als que presentin els serveis de custòdia i/o canvi de monedes virtuals (Models 172 i 173).