Bou & Associats | Quines mesures he de portar a terme per poder obrir el meu negoci de comerç minorista?
Quines mesures he de portar a terme per poder obrir el meu negoci de comerç minorista?

Quines mesures he de portar a terme per poder obrir el meu negoci de comerç minorista?

L’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat, estableix les mesures que han de complir els comerços minoristes per poder obrir en el que s’ha denominat fase 0 del pla de desescalada per a la Transició cap a una nova normalitat.

Així, a partir del 4 de maig de 2020 es podrà reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, l’activitat s’hagués vist suspesa com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma, excepte aquells amb una superfície superior a 400 m2 i els que estiguin dins d’un centre o parc comercial sense accés directe i independent des de l’exterior.

No obstant això, per poder reobrir ha de complir una sèrie de requisits:

 • Establir un sistema de cita prèvia per atendre els clients de tal manera que es garanteixi que només s’atendrà el mateix temps a un únic client per cada treballador, sense possibilitat d’habilitar zones d’espera dins del local.

 • Realitzar l’atenció a clients de manera individual, amb la deguda separació física de 2 metres i si no fos possible s’ha de fer mitjançant instal·lació de mostradors o mampares.

 • Establir un horari preferent per a l’atenció de persones majors de 65 anys, coincident amb la franja horària per passejar i practicar esport (de 10 a 12 i de 19 a 20 hores).

Si bé aquestes són els condicions generals que ha de complir, també ha de dur a terme una sèrie de mesures de prevenció i higiene per evitar contagis per coronavirus i un possible rebrot del COVID-19. És per això que el més indicat és que es posi en contacte amb la seva empresa de prevenció de riscos laborals per a establir les millors mesures en aquest sentit segons el tipus d’establiment.

No obstant això, a continuació enumerem les mesures indicades en l’Ordre SND/388/2020.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic:

 • Realitzar, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions, especialment sobre aquelles superfícies de contacte com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes o similars. Una d’aquestes neteges s’haurà de fer a l’acabar el dia, s’han d’utilitzar desinfectants i, després de cada neteja, els materials i equips utilitzats es rebutjaran de forma segura procedint a la rentada de mans un cop rebutjat el material.

 • S’aprofitaran les pauses de l’horari per realitzar l’altra neteja.

 • A cada canvi de torn s’ha de realitzar neteja i desinfecció dels llocs de treball, especialment d’ordinadors, taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils i eines de treball.

 • Si hi haurà diversos treballadors en el mateix torn, la tasca de neteja i desinfecció afectarà també a l’espai de taquilles i vestidors.

 • Rentat i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball.

 • Ventilació adequada de l’establiment o local comercial.

 • No s’utilitzaran els lavabos per part dels clients i si fos imprescindible, es procedirà a la neteja i desinfecció de la mateixa un cop utilitzat.

 • Disposició de papereres amb tapa i pedal on dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Hauran de ser netejades diàriament.

Mesures de prevenció de riscos en els establiments i locals que obrin al públic:

 • No podran incorporar-se als seus llocs de treball els treballadors en aïllament per tenir diagnòstic positiu, símptomes compatibles o que hagin estat en contacte amb malalts de COVID-19.

 • L’empresari haurà de proveir als seus treballadors d’EPIS adequats al nivell de risc de l’activitat com gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans i mascaretes quan no es pugui garantir la distància de 2 metres entre treballador i client.

 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques o bé desinfectar l’aparell després de cada ús.

 • Assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, balises, cartelleria o senyalització.

 • Un mateix treballador no podrà atendre al mateix temps a dos clients.

 • Disposició de gels hidroalcohòlics per a clients.

 • En establiments i locals comercials amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment.

 • No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova.

 • Els emprovadors de comerços tèxtils només es poden utilitzar per una única persona i, després del seu ús, s’hauran de netejar i desinfectar.

 • Les peces que hagin estat provades per clients hauran de ser higienitzades abans de ser lliurades a altres clients.

 • La disposició dels llocs de treball i torns es modificaran per garantir la distància de 2 metres entre treballadors. En el cas d’existència de mostradors, barreres o mampares, la distància pot ser d’un metre. Per la seva banda, per a aquelles activitats que no sigui possible la distància de 2 metres (perruqueries, per exemple), els treballadors hauran de portar EPIS que garanteixin la seva protecció i la del client.

 • Aquestes mesures de seguretat afectaran també a menjadors, taquilles, vestuaris i zones comuns.

 • Els treballadors que detectin símptomes de COVID-19, hauran de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la seva Comunitat Autònoma i abandonar el lloc de treball.

 • Aquestes mesures afecten de la mateixa manera a aquelles activitats que no siguin suspeses per l’Estat d’Alarma.