You are currently viewing Reduccions de rendes en arrendaments de locals de negoci

Reduccions de rendes en arrendaments de locals de negoci

El dia 22 d’octubre va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Amb aquesta norma la Generalitat de Catalunya pretén equilibrar les conseqüències negatives que el tancament, total o parcial, de negocis comercials o industrials arrel de la crisis sanitària provocada pel COVID-19 ha comportat. És aplicable sols a arrendaments de locals per a ús diferent d’habitatge sotmesos a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

La Generalitat estableix que si l’autoritat competent decreta mesures de suspensió d’activitats o la restricció d’aprofitaments d’espais que afecten a arrendataris de locals comercials arrendats, els arrendataris podran requerir al propietari/arrendador una modificació raonable o equitativa de les condicions del contracte de lloguer. La petició haurà d’efectuar-se per burofax o qualsevol altre mitjà fefaent. Ambdues parts poden arribar als acords que considerin convenient als seus interessos en el termini màxim d’un mes.

Pel supòsit que no s’arribi a un acord en el termini indicat d’un mes (a comptar des de la comunicació rebuda), la pròpia norma dona resposta:

  • En cas de suspensió total de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari hauran de reduir-se en un 50% respecte de les vigents. La reducció durarà mentre duri la suspensió.
  • En cas de restricció parcial de l’activitat per raó de restricció d’aprofitament del local (reducció d’aforaments o d’horaris, per exemple), la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari es reduiran proporcionalment en la meitat de la pèrdua d’aprofitament (per exemple, si la reducció de l’aforament és del 50% la renda es reduirà en un 25%). La reducció durarà mentre durin les mesures de restricció.

És important destacar que les prestacions de serveis d’entrega a domicili o de recollida en el local (per ex. en serveis de restauració) NO impedeix l’aplicació de dites mesures.

També és important tenir en compte que el propietari s’ha d’abstenir d’emetre la factura corresponent contra l’arrendatari fins haver-se assolit un acord o, en defecte, fins haver transcorregut un mes des de la comunicació peticionant una reducció.

A tenir en compte a favor de l’ARRENDATARI:

  • Pot exigir al propietari/arrendador que imputi a rendes aquelles quantitats que haguessin estat entregades com a garantia complementària a la fiança legal obligatòria. Amb tot, ALERTA perquè l’arrendatari està obligat a reintegrar els imports de dites garanties que haguessin servit d’imputació de rendes.
  • Si les mesures de SUSPENSIÓ d’activitats duren més de 3 mesos en el transcurs d’un any, a comptar des de 22/10/2020, l’arrendatari pot optar per desistir de l’arrendament sense penalització comunicant-ho al propietari/arrendador.

Si tenen algun dubte o necessiten algun tipus d’assessorament al respecte, ja sigui com arrendatari o com a propietari/arrendador, estem com sempre a la seva disposició.