Bou & Associats | Societat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l'AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l'Impost sobre Societats?
Societat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l’AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l’Impost sobre Societats?

Societat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l’AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l’Impost sobre Societats?

La data exacta en què es considera extingida una societat i per tant conclòs el període impositiu resultarà de ″vital importància″ a l’efecte d’iniciar el còmput del termini de presentació de l’Impost sobre Societats i d’aquesta manera evitar sancions per declaracions extemporànies (entre altres).

Al parlar de societats mercantils que tributen per l’Impost sobre Societats, hem de ressenyar que estableix l’article 27.2.a) de la Llei 27/2014 reguladora d’aquest tribut, a l’establir que:

(…) en tot cas, el període impositiu conclourà quan l’entitat s’extingeixi (…)

Doncs bé, la Direcció General de Tributs (DGT), en la seva consulta vinculant V1981-19 de 31 de juliol de 2019, aclareix el seu criteri referent a això doncs, com ja hem expressat, la data exacta en què una entitat es consideri extingida, determinarà l’inici del còmput del termini establert en l’article 124 de la LIS per a la presentació del Model 200 de Liquidació d’aquest Impost. I per a això es sustenta en la normativa mercantil (al temps que en la pròpia LIS) establint que es produeix l’extinció de l’entitat amb l’assentament de cancel·lació en el Registre Mercantil, ja que la societat dissolta conserva la personalitat jurídica i, en conseqüència, el període impositiu conclourà en la data en què s’extingeixi la personalitat jurídica com a conseqüència de la finalització del procés de liquidació.

En aquest sentit caldria preguntar, Quina DATA EXACTA haurem de prendre com a referència?

  • En la data de la interlocutòria del jutjat en el qual s’acorda l’extinció de l’empresa en un procediment concursal?

  • En la data en què es presenta la interlocutòria o escriptures al Registre Mercantil (data de l’assentament de presentació)?

  • En la data en què s’inscriu l’extinció en el Registre Mercantil?

  • En la data en què es comunica l’extinció a l’Agència Tributària?

Doncs finalment hem de determinar que:

  1. La data de l’extinció de la societat serà la data en què s’inscrigui en el Registre Mercantil la seva extinció i cancel·lació.

  2. Els efectes de la inscripció d’aquests actes es retrotreuen a la data de l’assentament de presentació de l’escriptura que els documenta (article 55 Reglament de Registre Mercantil – Reial Decret 1784/1996).

En conseqüència, el termini de presentació de la declaració serà dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la data de l’assentament de cancel·lació.