Bou & Associats | Actualitats Fiscals Març 2019
Actualitats Fiscals Març 2019

Actualitats Fiscals Març 2019

SUMARI

  1. Impost sobre el Valor Afegit. Precisions d’aplicació del tipus reduït del 10 per 100 als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.
  2. Deducció dels donatius en col·legis concertats.
  3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Despeses per escoles bressol.
  4. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’exempció de les indemnitzacions aconsegueix als interessos indemnitzatoris generats quan es retarda el seu pagament.
  5. El valor de taxació a l’efecte de subhasta serveix com a prova de la minusvalesa en la transmissió d’un terreny gravat pel IIVTNU.
  6. 30 d’abril: data límit per a la legalització telemàtica del llibre d’actes i del llibre registre de socis/accions nominatives.