Bou & Associats | Actualitats Fiscals Març 2020
Actualitats Fiscals Març 2020

Actualitats Fiscals Març 2020

SUMARI

  1. Són els ocupadors els qui suporten la càrrega d’acreditar enfront d’Hisenda la veracitat de les dietes pagades als seus treballadors.
  2. Canvis en l’IVA del comerç intracomunitari.
  3. Altres mesures tributàries contemplades en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea.
  4. Consideració com a entitats en règim d’atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l’estranger.
  5. El 30 d’abril: data límit per a la legalització telemàtica dels llibres de comerç i dels llibres societaris.
  6. Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020.
  7. Aprovats els nous impostos digital i financer.
  8. Hisenda disposarà d’informació actualitzada sobre la titularitat real de les empreses.