Bou & Associats | Comentaris i consells a la vista del Pla d'Inspecció de l'Agència Tributària 2020
Comentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

Comentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

El 28 de gener d’enguany es van publicar les directrius que regiran les activitats d’inspecció i control de l’Agència Tributària pel 2020, del seu redactat es pot destacar el següent: 

L’Administració cada vegada té més dades nostres, operacions bancàries, compravendes, targetes de crèdit, viatges, operacions a les xarxes, etc.., cal ser coherents en les nostres declaracions amb aquest fet, avui en dia la “mineria” de dades és una font més per detectar situacions fiscals anòmales. 

Les societats inactives han entrat en el punt de mira d’Hisenda sobretot aquelles que no presenten cap declaració. Es recomanable la seva dissolució si no tenen cap futur de reactivació i complir amb la presentació anyal de l’Impost de Societats i el Registre Mercantil. 

Aquelles empreses amb pèrdues a compensar, amb pèrdues reiterades o amb deduccions per aplicar també estan sota la lupa dels controladors tributaris. Hem de tenir una comptabilitat clara i forta a l’hora de justificar les pèrdues, no fora dolent contestar-se la pregunta: Si perdo diners perquè continuo el negoci? 

Els grups fiscals amb poques societats i xifra de negocis baixa també seran objecte de revisions per comprovar si hi ha una enginyeria fiscal per amagar rendes, o, el més segur, retardar la seva tributació. L’administració a vegades perd de vista el dret del contribuent a optar fiscalment dins el marc legal per allò que millor li escaigui. Revisar aquestes estructures periòdicament és aconsellable, amb el temps els factors que les han aconsellat varien.  

El mateix podríem dir per les societats d’artistes, esportistes i professionals que ja fa uns anys són sospitoses per part d’Hisenda de ser eines de reducció tributària. 

A l’inspeccionar a un contribuent també es buscarà tenir una visió d’ell de 360 graus, es miraran les seves vinculacions familiars i societàries. També s’entrarà a valorar la inclusió de despeses particulars a les declaracions. Aquesta última circumstància pot ser molt subjectiva fet que aconsella tenir molta cura en els redactats de les factures que suporten totes les despeses. 

S’ha inclòs de forma específica una menció al control de les màquines registradores respecte de la canalització que suposadament podrien fer en el sentit de registrar vendes que després no es declaressin. Tenir clar que una cosa és que potencialment les registradores tinguin la possibilitat de registre en diferents arxius i l’altra l’ús demostrable físicament de que aquests arxius són utilitzats per minorar les vendes a efectes fiscals. 

Respecte del comerç minorista hi ha dos directrius concretes, la vigilància en les operacions a través d’internet i el control de la correcta aplicació del recàrrec d’equivalència. No semblen factors generalitzats de risc, potser afecta més als proveïdors que han de detectar a qui apliquen aquest recàrrec. 

Altres sectors que són especialment controlats són els de components i materials electrònics i dels vehicles, quant tinguin operacions intracomunitàries. 

A les operacions immobiliàries significatives es vol comprovar la correcta aplicació de l’IVA o de l’ITP, abans de fer-les cal analitzar molt bé tots els factors per tributar correctament per un o altra impost, l’error comporta una llarga corrua de tràmits rectificatius amb el seu corresponent cost. 

Recordem també que l’administració té quasi totes les dades de lloguers pel que l’omissió de la seva tributació pot comportar comprovacions innecessàries. 

Per aquelles operacions amb guanys patrimonials alts aconsellem que es documenti molt bé els costos d’adquisició doncs també és realitzaran controls del tema. 

La presència de personal de l’Agència Tributària als llocs de treball, especialment en sectors amb evident economia submergida, serà més sovintejada. Cal que el nostre personal tingui clar quin accés pot donar en absència del propietari o de l’administrador. L’entrada al domicili és un bé constitucionalment protegit. 

Aquestes directrius de control no s’han d’agafar a la lleugera, les conclusions que per nosaltres són més importants són dos: 

  • Davant una operació important, assessoris.

  • El dia a dia fiscal vol una formalitat acurada i cal que periòdicament s’analitzin les àrees de risc.

Ens oferim per assessorar-los amb la màxima professionalitat i amb una òptica pluridisciplinar. 

Antoni Bou Miàs – Economista
BOU & ASSOCIATS SA