Bou & Associats | Dos nous impostos: l'Impost sobre Transaccions Financeres i l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals
Dos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Dos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Juntament a la publicació de l’Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, el passat 23 d’octubre, també es van publicar a informació pública dos Avantprojectes que preveuen la creació de dos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres (ITF) i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals (IDSD).

A continuació, resumim, a grans trets, les característiques d’aquests impostos.

Impost sobre Transaccions Financeres
Es crea un Impost de naturalesa indirecta que recau sobre l’adquisició onerosa d’accions de societats espanyoles que s’aplicarà amb independència del lloc on s’efectuï l’adquisició i qualsevol que sigui la residència de les persones o entitats que intervinguin.

En relació amb el Fet imposable, quedaran subjectes a l’impost les següents operacions:

a) L’adquisició onerosa d’accions de societats espanyoles, amb independència que la transacció s’executi o no en un centre de negociació, que compleixin les següents condicions:

  • Que es tracti d’accions admeses a negociació en un mercat regulat espanyol o d’un altre Estat de la UE, o en un mercat considerat equivalent d’un tercer país.

  • Que el valor de capitalització borsària de la societat a 1 de desembre de l’any anterior sigui superior a 1.000 milions d’euros. A aquests efectes, el Ministeri d’Hisenda publicarà cada any la relació de societats que a 1 de desembre superen aquest valor.

b) L’adquisició onerosa dels valors negociables constituïts per certificats de dipòsits representatius de les accions anteriors.

c) L’adquisició de valors que derivi de l’execució o liquidació d’obligacions o bons convertibles o canviables o d’instruments financers derivats o de qualsevol instrument o contracte financer.

No obstant, el text proposat contempla un ampli elenc d’exempcions entre les que destaquen determinades operacions pròpies del mercat primari, les necessàries per al compliment de les funcions de les entitats que gestionen els mercats, les de reestructuració empresarial, les que es realitzen entre societats del mateix grup i les cessions de caràcter temporal.

Amb caràcter general, serà subjecte passiu de l’Impost, l’intermediari financer que transmeti o executi l’ordre d’adquisició, ja actuï en nom o per compte propi o de tercers, o el dipositari.

Serà responsable solidari la persona o entitat que hagi comunicat al subjecte passiu informació errònia o incorrecta que determini l’aplicació incorrecta d’exempcions o una menor base imposable (en els supòsits d’aplicació de regles especials per determinar la base imposable).

L’impost s’exigirà al tipus impositiu del 0,2 per cent. No obstant, s’habilita al fet que a través de la Llei de Pressupostos Generals es fixi un tipus diferent.

Impost sobre Determinats Serveis Digitals
Es tracta d’un gravamen de caràcter indirecte, té com a finalitat sotmetre a tributació els ingressos obtinguts per les grans empreses a partir de certes activitats digitals que actualment s’escapen de tributació, propiciant que les empreses tributin allà on generen beneficis.

Pel que fa al Fet imposable, l’impost grava exclusivament les següents prestacions de serveis:

  • Publicitat en línia.

  • Intermediació en línia (Amazon, Airbnb, Uber).

  • Transmissió de dades que hagin estat generades per activitats desenvolupades pels usuaris (Google).

Així mateix, s’enumeren diverses prestacions de serveis que no estan subjectes a l’impost, com les vendes contractades en línia a través del lloc web del mateix proveïdor (no intermediari) o les prestacions de determinats serveis financers en línia.

Les prestacions de serveis digitals s’entenen realitzades en el territori d’aplicació de l’impost quan algun usuari estigui situat en aquest àmbit territorial de l’impost, entenent que ho està quan el dispositiu de l’usuari es troba localitzat a Espanya (adreces de protocol d’Internet IP).

No es tindrà en compte als efectes de determinar el lloc de realització dels serveis digitals:

  • El lloc on es dugui a terme el lliurament de béns o prestació de serveis subjacent.

  • El lloc del pagament de qualsevol servei digital.

Són contribuents les persones jurídiques i entitats de l’article 35.4 LGT, amb independència del lloc on es trobin establertes (a Espanya, en un altre Estat membre de la UE o en un tercer país) que, a l’inici del període de liquidació, superin els dos següents llindars:

  • Import net de xifra de negocis en l’any natural anterior > 750 milions d’euros.

  • Import total dels seus ingressos de prestacions de serveis digitals subjectes a l’any natural anterior > 3 milions d’euros.

Per als grups mercantils els llindars a tenir en compte seran els del grup en el seu conjunt.

El tipus de gravamen serà el 3% i s’aplica sobre l’import dels ingressos percebuts per les prestacions subjectes a l’impost, exclòs l’IVA i d’altres impostos equivalents, establint diferents regles per al càlcul de la base imposable segons els tipus de serveis (publicitat, intermediació, dades).