Bou & Associats | Es merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?
Es merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

Es merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

Per resoldre aquesta qüestió hem de dirigir-nos a la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), concretament al seu article 76 trobarem regulat la meritació de l’impost per a aquest tipus d’operacions: les adquisicions intracomunitàries de béns.

Així, el referit article 76 ens diu que aquest tipus d’operacions l’impost es meritarà en els mateixos termes que ho fa per a la resta d’operacions, és a dir, en el moment en què es considerin efectuades els lliuraments de béns (regulat en l’article 75 LIVA). Ara bé, si realitza una excepció a això, en concret estableix que:

(…) en les adquisicions intracomunitàries de béns no és aplicable l’apartat dos de l’article 75, relatiu a la meritació de les operacions que originin pagaments anticipats anteriors a la realització d’aquestes adquisicions (…).

Conseqüentment en aquest tipus d’operacions, la meritació es produeix:

  • En el moment en què es consideren efectuades les adquisicions de béns similars i es merita en la seva totalitat en aquest moment, NO es meritarà en els ”possibles” pagaments anticipats realitzats prèviament.