Bou & Associats | Mesures en l'àmbit mercantil. Reial decret llei 8/2020
Mesures en l’àmbit mercantil. Reial decret llei 8/2020

Mesures en l’àmbit mercantil. Reial decret llei 8/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 conté les següents mesures en l’àmbit mercantil i concursal:

Celebració de Juntes dels òrgans de govern per videoconferència

 • Les sessions dels òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència -encara que no ho prevegin els estatuts– i sempre que s’asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

La sessió s’entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

 • Els acords presos podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i s’han d’adoptar així quan ho sol·liciti, al menys, dos dels membres de l’òrgan de govern.

Formulació i aprovació de Comptes Anuals

 • Se suspèn el termini per a la formulació dels Comptes Anuals fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

 • Si els comptes estiguessin ja formulades el termini per a l’auditoria de comptes obligatòria, es prorroga per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

 • El termini per a l’aprovació dels comptes anuals per la junta general serà de tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

 • Si la junta ja estigués convocada és possible modificar el lloc i hora previstos per a la junta mitjançant anunci en la pàgina web de la societat o en el Butlletí Oficial de l’Estat, amb una antelació mínima de 48 hores.

 • En el cas de celebració de la junta i es sol·licités l’assistència d’un notari a aixecar acta, podrà fer-ho en remot.

Dret de separació

 • Els socis de les societats de capital no poden exercir el dret de separació tot i que hi hagi una causa legal o estatutària, fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues del mateix.

Dissolució de la societat

 • No es produirà la dissolució de la societat fins que transcorrin dos mesos des que finalitzi l’estat d’alarma, tot i que durant la vigència d’aquest, transcorregués el termini de durada de la societat fixat en els estatuts socials.

 • En cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per convocar l’òrgan d’administració de la junta general de socis per tal de que adopti l’acord de dissolució de la societat, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma.

 • Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període.

Registre Mercantil

 • Se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, de les anotacions preventives, de les mencions, de les notes marginals i de qualssevol altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps. El còmput dels terminis es reprendrà a l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

Concurs de creditors

 • Durant l’estat d’alarma el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.

 • No s’admetran a tràmit sol·licituds de concurs necessari fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

 • Les sol·licituds de concurs voluntari s’admetran amb preferència fins i tot quan siguin posteriors a una petició de concurs necessari presentada durant aquest període.

 • No estarà obligat a sol·licitar el concurs, el deutor durant l’estat d’alarma hagués presentat al jutjat una comunicació de preconcurs.