Bou & Associats | Novetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d'Assessors prestadors de Serveis a Societats
Novetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

Novetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

En diferents comentaris hem tractat la problemàtica generada per la nova obligació d’inscripció en el Registre Mercantil d’aquelles persones físiques professionals, empresaris o persones jurídiques que presten els serveis enumerats en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (LPBC): Serveis per compte de tercers com ara constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat.

Posem en antecedents als nostres lectors vinculant a la lectura d’alguns dels nostres comentaris com ara: el document de serveis a tercers una nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals, entre d’altres.

Qüestió molt controvertida de la qual obrim un nou capítol conseqüència de la feina realitzada pel Consell General d’Economistes d’Espanya que en diferents reunions han plantejat qüestions del nostre interès a la Direcció General de Registres i del Notariat (DGRN) i entre altres aportacions tenen com fruit una proposta de guia elaborada per la Direcció General de Tresor i Política Financera i per la Direcció General de Registres i Notariat al respecte d’aquesta controvertida novetat: Proposta de Guia de Registre de Proveïdors de Serveis Societaris.

Si bé recomanem la lectura de la Proposta de Guia, des del Consell General d’Economistes d’Espanya (en una tasca que “vagi per davant” agraïm tots els professionals immersos en aquest àmbit i de la qual en aquest comentari “ens fem ressò”) se’ns trasllada algunes de les “directrius” més interessants i que puguin afectar algun dels nostres lectors, al respecte d’aquells subjectes que quedaran fora de l’obligació d’inscripció en el Registre Mercantil; entre d’altres:

Assessor
Els serveis d’auditoria de comptes, comptabilitat externa o assessoria fiscal, fins i tot si aquests dos últims serveis es presten, com passa amb freqüència, per compte de la societat, és a dir, substituint al departament comptable o fiscal de l’entitat (a l’entendre que no estan inclosos en l’article 2.1 o) de la LPBC). Es matisa que la simple prestació externa de serveis d’assessoria jurídica, financera o d’altre tipus no determina l’obligació d’inscripció en el Registre, que s’exigeix ​​únicament als secretaris així denominats o persones que exerceixin materialment funcions similars a aquell.

Empresa
Els professionals la funció sigui d’assessorament o suport a un determinat client per a la constitució de persones jurídiques (constitució de societats), ja que entén la norma que l’obligació es refereix als casos en què el professional constitueix societats de forma directa i al seu nom, o al de tercers diferents del client final, que posteriorment revèn a un tercer.

Notificació
Els casos en què s’instrumenti la domiciliació a mers efectes de notificació; recordem que el referit article 2.1.o) de la LPBC estableix aquesta obligació quan es facilita un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa, etc.

Finalment, se’ns recorda com a conclusió d’aquesta proposta de guia que sí que tindran l’obligació registral esmentada els administradors concursals quan el deutor no conservi les facultats d’administració de l’entitat.