Bou & Associats | Tipus d'IVA a aplicar en les obres de reforma d'un immoble
Tipus d’IVA a aplicar en les obres de reforma d’un immoble

Tipus d’IVA a aplicar en les obres de reforma d’un immoble

Un dels aspectes de l’Impost sobre el Valor Afegit que més dubtes genera és el tipus impositiu al qual tributen certes operacions. En aquest comentari analitzarem el tipus de gravamen que s’ha d’aplicar a les obres de reforma d’immobles en funció del tipus d’obra realitzada i de les característiques de l’immoble.

En la llei de l’IVA podem diferenciar dos tipus d’obres: obres de rehabilitació i obres de renovació i reparació.

Les obres de rehabilitació són aquelles en les quals més del 50% del cost correspongui a obres de consolidació i tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes, o amb obres anàlogiques o connexes a les mateixes i a més, el seu cost total superi el 25% del preu d’adquisició de l’immoble si aquest es va adquirir en els dos anys anteriors o, en cas contrari, del valor de mercat, descomptant en tots dos casos la part corresponent al sòl.

Quan un projecte d’obres no compleixi aquestes característiques i per tant no pugui qualificar-se com de rehabilitació, tindrà la consideració d’obres de renovació i reparació, ja siguin obres de paleta, lampisteria, electricitat, pintura, fusteria, etc. sense que s’inclogui el servei de manteniment d’instal·lacions al no considerar-se execucions d’obres.

Tenint això en compte, les obres de rehabilitació tributaran al tipus reduït del 10% quan es compleixin les següents condicions:

  • Que s’efectuïn en edificacions o parts dels mateixos destinats principalment a habitatges, entenent-se com a tal quan almenys el 50% de la superfície construïda es destini a això.

  • Que siguin directament concertades entre el propietari i el contractista.

En cas de no complir-se aquestes condicions, s’aplicarà el tipus impositiu general del 21%, com succeiria en obres de rehabilitació de locals comercials o d’edificis d’oficines o en aquelles obres de rehabilitació que se subcontractin.

D’altra banda, les obres de renovació i reparació tributaran al tipus reduït del 10% quan es compleixin els següents requisits:

  • Que s’efectuïn en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges.

  • Que el destinatari sigui una comunitat de propietaris o una persona física que no actuï com a empresari o professional i utilitzi l’habitatge per al seu ús particular.

  • Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge objecte de les obres acabés fa més de dos anys.

  • Que qui realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució per un import superior al 40% del total de l’operació, sense incloure l’IVA.

Si no es compleixen tots aquests requisits es gravaria al tipus impositiu general del 21%. Seria el cas, entre altres, de reformes en locals comercials o de reformes promogudes per l’arrendador en habitatges llogats.