You are currently viewing 2ª Convocatòria Ajudes Digitalització d’Empreses (Pimes entre 3 i 9 treballadors)

2ª Convocatòria Ajudes Digitalització d’Empreses (Pimes entre 3 i 9 treballadors)

Benvolguts clients,

Les empreses del Segment II (empreses de 3 a 9 treballadors), podran sol·licitar el Bo del Kit Digital a partir del 2 de setembre. El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses del Segment II serà de 12 mesos, començant el 2 de setembre de 2022 a les 11:00 hores fins al 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores.

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES EMPRESES DE 3 A 9 TREBALLADORS PER ACCEDIR AL KIT DIGITAL?
Podran ser beneficiaris d’aquesta segona convocatòria del Kit Digital les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal ubicat a Espanya que compleixin els requisits següents:

 • Pertànyer al Segment II, és a dir, han de tenir entre 3 i 9 empleats.
 • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir-ne l’antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tindre la consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit d’ajuts de minimis.
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic.

QUINES EMPRESES NO PODRAN BENEFICIAR-SE DEL BO DEL KIT DIGITAL A LA SEGONA CONVOCATÒRIA?
No en podran ser beneficiàries:

 • Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors, ni aquelles amb què aquests contractin o subcontractin per a la prestació de solucions de digitalització.
 • Les persones en situació d’autoocupació que tinguin la consideració d’autònoms societaris ni els autònoms col·laboradors.
 • Les unions temporals d’empreses (UTE).
 • Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital.
 • Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.
 • Els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

QUINES SOLUCIONS PODRAN IMPLANTAR LES EMPRESES DE 3 A 9 TREBALLADORS?
Els ajuts del Kit Digital tenen la consideració de subvenció directa i s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència no competitiva
.
El Bo del Kit Digital podrà destinar-se per implantar solucions de digitalització la finalitat de les quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

S’entendrà com a millora funcional quan:

 • La solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a què pertanyi.
 • La solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

Les Pimes i Autònoms de 3 a 9 treballadors que siguin beneficiaris del Bo Digital podran triar entre les solucions següents:

 • Presència a Internet i lloc web.
 • Comerç electrònic.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Gestió de clients i/o proveïdors.
 • Business Intelligence i analítica.
 • Serveis i eines d’oficina virtual.
 • Gestió de processos.
 • Factura electrònica.
 • Comunicacions segures.
 • Ciberseguretat.

Des de Bou & Associats, posem tots els mitjans oportuns per si és del vostre interès accedir a aquesta ajuda i tramitar-ho directament amb nosaltres.
Per contactar amb Bou & Associats: Guillem Bou – gbc@bouassociats.com.

Salutacions cordials