You are currently viewing Actualitats Fiscals Febrer 2022

Actualitats Fiscals Febrer 2022

SUMARI

  1. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJU) declara el model 720 contrari al Dret de la Unió en alguns aspectes.
  2. Tractament a l’IRPF de les quantitats que l’arrendador percebi en execució de sentència de desnonament.
  3. El Tribunal Suprem declara que per a aplicar la reducció del 95% en la base de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) per la transmissió d’una empresa familiar no s’exigeix mantenir durant deu any la mateixa activitat econòmica sinó el valor de la unitat econòmica.
  4. Existència de mitjans humans i materials en l’adreça i gestió de les participacions en una societat ”holding”.
  5. Novetats al Sistema Intrastat.
  6. Novetats en el model de declaració anual d’operacions amb tercers.
  7. Projectes normatius. Mesures fiscals contingudes en el projecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.