You are currently viewing Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2022

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2022

SUMARI

  1. La Direcció General de Tributs aclareix divereses qüestions relatives a la fiscalitat dels ”influencers”.
  2. No lesiona el dret a la igualtat d’un contribuent català el fet que en altres CCAA s’apliquin bonificacions sobre la quota de l’Impost sobre Donacions.
  3. El valor d’adquisició a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) no pot incrementar-se per despeses o tributs que gravin l’operació d’adquisició, ni actualitzar-se conforme a l’IPC o qualsevol altre índex.
  4. L’Agència Tributària adapta el seu manual sobre beneficis fiscals per a les activitats d’interès general a la nova doctrina del Tribunal Suprem.
  5. Multes de fins a 600.000€ per a empresaris que neguin informació a Hisenda en una inspecció.
  6. Existeix una operació vinculada a l’efecte de l’Impost de Societats entre la societat i els seus socis si l’entitat no acredita que tingui mitjans materials i personals més enllà del treball dels socis ni que realitza una activitat independent dels socis.
  7. Més control a les criptomonedes: Hisenda exigirà declaracions anuals de criptomonedes des de l’1 de gener.
  8. Termini d’ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
  9. Mesures fiscals contemplades en el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.