You are currently viewing Actualitats Fiscals Maig 2022

Actualitats Fiscals Maig 2022

SUMARI

  1. L’Audiència Nacional considera que són despeses deduïbles les retribucions dels administradors si aquests no van impugnar els acords de retribució.
  2. Novetats en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  3. Existeix activitat econòmica d’arrendament d’immobles, encara que el treballador contractat a temps complet estigui infrautilitzat.
  4. Implicacions a la declaració de l’IRPF 2021 per haver rebut l’Ingrés Mínim Vital.
  5. Nous impostos contemplats en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
  6. Obligacions comptables i mercantils referides a la formulació, aprovació de comptes anuals, dipòsit i presentació de llibres davant el Registre Mercantil.