Bou & Associats | Actualitats Fiscals Setembre 2020
Actualitats Fiscals Setembre 2020

Actualitats Fiscals Setembre 2020

SUMARI

  1. Retribució dels administradors i consellers.
  2. Aprofitament de la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors.
  3. Exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic.
  4. El Tribunal Suprem rebutja que la inspecció apliqui el criteri de la inscripció comptable als ingressos (anticipats) i el de la meritació a les despeses (comptabilitzats correctament).
  5. El Tribunal Suprem anul·la l’article que estableix l’obligació d’informar a Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.
  6. Consultes publicades per la Direcció General de Tributs en relació amb la COVID-19.
  7. Mesures fiscals que es contemplen en el Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats per a combatre els efectes de la COVID-19.
  8. Posposició de l’entrada en vigor de diverses mesures en l’Impost sobre el Valor Afegit relacionades amb el comerç electrònic transfronterer.