Bou & Associats | Campanya de Renda 2018
Campanya de Renda 2018

Campanya de Renda 2018

El dimarts passat, 2 d’abril, va començar oficialment la Campanya de la Renda 2018, amb l’inici del termini per presentar l’autoliquidació i cal destacar que alguns serveis de l’AEAT ja s’han posat en marxa. Així, des del passat 15 de març es pot accedir a les dades fiscals i obtenir el número de referència, els dos tràmits poden realitzar-se a través d’Internet o utilitzant l’APP de l’Agència Tributària.

Per aquestes dates, tots els anys ens solem preguntar quines seran les novetats principals que afecten aquesta campanya. Doncs bé, en l’aspecte substantiu, hi ha algunes novetats que convé recordar i a elles ens referim tot seguit. Però potser, una de les novetats que està causant més enrenou es refereix a un aspecte formal de l’Impost, concretament, a les formes de presentació, atès que aquest serà el primer exercici en el qual els contribuents no podran imprimir la seva declaració de la Renda, com es permetia en exercicis anteriors per als que optessin per presentar la declaració en paper acudint a una entitat col·laboradora. Això suposa que totes les declaracions s’han de presentar per mitjans electrònics (per Internet a través de ”Renda WEB”, per telèfon o a través de l’APP que l’Agència Tributària posa a la nostra disposició) o personalment a les oficines de l’Agència Tributària (prèvia petició de cita). Com diem, desapareix la impressió de la declaració, però encara aquest any podrà imprimir-se el document d’ingrés o devolució i realitzar el pagament acudint físicament a una entitat col·laboradora, en aquells casos en què el resultat fos a ingressar. És a dir, en aquest cas, es podrà fer l’ingrés acudint a una entitat bancària però la declaració ha d’haver estat presentada prèviament pels mitjans electrònics anteriorment indicats.

Entre les novetats introduïdes en l’impost que afecten a l’exercici 2018, podem assenyalar que s’incrementen els límits excloents de l’obligació de declarar per a contribuents que percebin rendiments del treball en determinats supòsits com, per exemple, quan es percebin rendiments de més d’un pagador el límit s’eleva de 12.000€ a 12.643€. En relació amb les rendes exemptes, després del pronunciament del Tribunal Suprem seguit de la corresponent modificació normativa, les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de l’INSS no s’han de declarar i, per tant, tampoc hi haurà de tributar per elles. Aquest mateix tractament rebran els rendiments percebuts pels empleats públics durant els permisos per parts, els quals no tenen dret a la prestació per maternitat o paternitat, però també tenen aquesta renda exempta, encara que amb el mateix límit reconegut per les prestacions de l’INSS. També s’ha incrementat la quantia exempta dels premis de loteries, per als sortejos celebrats a partir del 5 de juliol l’exempció arriba a 10.000€ (enfront dels 2.500€ que s’establien anteriorment). Igualment, per als xecs restaurants l’exempció passa de 9 a 11€ diaris.

Pel que fa als ingressos per lloguer de vacances, encara que no s’ha introduït cap novetat quant a la seva tributació, cal tenir en compte que l’exercici 2018 és el primer en què s’ha informat d’aquesta activitat. La informació que s’ha facilitat a l’AEAT mitjançant la presentació del model 179 ”Declaració informativa trimestral de cessió d’habitatges amb finalitats turístiques”, pels intermediaris o plataformes col·laboratives, de manera que aquestes dades obren ja en poder de l’AEAT. És important recordar que sobre aquests rendiments l’arrendador no podrà aplicar la reducció del 60% per lloguer d’habitatge, atès que no estan destinats a cobrir una necessitat permanent d’habitatge.

Altres de les modificacions ressenyables afecten a les despeses que són fiscalment deduïbles per a determinats treballadors autònoms. Com a novetat, en aquesta campanya els treballadors autònoms podran deduir dels ingressos obtinguts les despeses de manutenció directament vinculats al desenvolupament de la seva activitat, amb el límit màxim dels imports fixats en la normativa de l’impost per a les dietes exemptes (amb caràcter general 26,67€ sense pernoctar i 53,34€ pernoctant). Per a professionals que treballin des de casa, s’estableix la possibilitat d’imputar com a despesa deduïble una part de les despeses de subministraments (aigua, gas, Internet, electricitat, etc.) en proporció als metres quadrats que es destinin a l’activitat.

En matèria de deduccions, la novetat més destacable és l’increment de la deducció per maternitat en 1.000€ addicionals per cobrir les despeses de guarderia i escoles infantils. Aquesta deducció s’ha de practicar en el moment de fer la declaració, atès que no es pot sol·licitar l’abonament anticipat, com passa en les altres deduccions familiars. En altres deduccions també s’han produït millores, com en la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, en la qual la base màxima de deducció es va incrementar de 50.000€ a 60.000€ i el percentatge de deducció passa del 20 al 30 per cent.

Assenyalades algunes de les modificacions que poden afectar el resultat de l’autoliquidació, acabarem aquest “Avanç Campanya de Renda” recordant les següents dates que cal tenir present en la campanya de Renda 2018:

A partir del 15 de març fins a l’1 de juliol: es pot accedir a les dades fiscals i sol·licitar el número de referència, per Internet (mitjançant RENØ, Certificat o Cl@u PIN) o mitjançant l’APP de l’Agència Tributària.

Des de l’1 d’abril fins al 28 de juny: es pot sol·licitar cita prèvia per al pla “Le llamamos”, que consisteix en rebre la trucada de l’AEAT per confeccionar la declaració per telèfon. La cita es pot sol·licitar per Internet, a través de l’APP o per telèfon.

Des del 2 d’abril fins l’1 de juliol: es podrà modificar i presentar la declaració per telèfon (servei CAT) o Internet (Renda WEB). El termini finalitzarà el 26 de juny per autoliquidacions amb resultat a ingressar i s’opti per domiciliar el pagament.

Des del 2 d’abril fins l’1 de juliol: es podrà presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni. La presentació serà amb caràcter obligatori a través d’Internet.