You are currently viewing Campanya IS 2021. Principals novetats

Campanya IS 2021. Principals novetats

Asimetries híbrides
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020 i que no hagin conclòs a 11 de març de 2022, la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014 , de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides, introdueix un nou article 15 bis a la LIS, amb la consegüent derogació de l’article 15 j) de la LIS, i afegeix els apartats 6 i 7 a l’article 18 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents, amb l’objecte de transposar la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, a la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952 del Consell, de 29 de maig de 2017, quant a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats Membres i entre Espanya i tercers països o territoris.

Amb caràcter general, amb la introducció d’aquest nou article 15 bis de la LIS, es tracta de neutralitzar els efectes fiscals que generen les asimetries híbrides generades entre un contribuent de l’Impost sobre Societats situat al territori espanyol i una entitat vinculada establerta a un altre Estat Membre o en un tercer país o territori, quan realitzen operacions que tenen diferent qualificació fiscal a Espanya i en aquell altre país.

Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres
L’article 65.Un de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a la entrada en vigor d’aquesta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, modifica la regulació a l’article 16.1 de la LIS sobre la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, establint que per a la determinació del benefici operatiu, no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’€, sense assolir el percentatge del 5% a què fan referència els articles 21.1 a) i 32.1 a) de la LIS.

D’altra banda, a causa de la incorporació a la LIS de l’article 15 bis (amb la consegüent derogació de l’article 15 j) de la LIS) realitzada per la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27 /2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides, amb l’objecte de transposar la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, a la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952 del Consell, de 29 de maig de 2017, quant a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats Membres i entre Espanya i tercers països o territoris, es modifica en aquesta Llei l’article 16.1 de la LIS, per establir que la remissió que es fa a les despeses a què es referia derogat article 15 j) de la LIS, s’ha de realitzar amb efecte per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020 i que no hagin conclòs a 11 de març de 2022, a les despeses no deduïbles de l’article 15 bis de la LIS.

Canvi de residència a un Estat Membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu
La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal modifica la regulació de la imposició de sortida, a fi de transposar la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, que afirma que aquesta imposició té com a funció garantir que, quan un contribuent traslladi els seus actius o la seva residència fiscal fora de la jurisdicció fiscal de l’Estat, aquest Estat haurà de gravar el valor econòmic de qualsevol plusvàlua creada al seu territori, encara que aquesta plusvàlua encara no s’hagi fet en el moment de la sortida.

En concret, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, a través de la modificació introduïda a l’article 19.1 de la LIS per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, se substitueix als casos de canvi de residència d’una entitat a un Estat Membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, la possibilitat que el contribuent tenia d’ajornar el pagament del deute tributari resultant de l’aplicació del que disposa el primer paràgraf de l’article 19.1 de la LIS, fins que els elements patrimonials afectats no fossin transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar aquest pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.

L’exercici de l’opció es realitzarà exclusivament a la mateixa declaració de l’Impost sobre Societats corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del canvi de residència, tenint en compte que el pagament de la primera fracció s’haurà d’efectuar en el termini voluntari de declaració corresponent a aquest període impositiu. El venciment i l’exigibilitat de les quatre fraccions anuals restants s’exigeixen juntament amb els interessos de demora meritats per cadascuna, de manera successiva transcorregut un any des de la finalització del termini voluntari de declaració corresponent a l’últim període impositiu. A més, serà exigible la constitució de garanties quan es justifiqui l’existència d’indicis racionals que el cobrament del deute es podria veure frustrat o greument dificultat.

Finalment, es recullen els supòsits en què el fraccionament perd la vigència, així com les conseqüències d’aquesta pèrdua.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats
L’article 65 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a l’entrada a vigor d’aquesta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introdueix les següents modificacions a la LIS:

 1. L’apartat Dos modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l’article 21.1 de la LIS i la lletra a) de l’article 21.6 de la LIS, per establir que estaran exempts els dividends o les participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit de que el percentatge de participació, directa o indirecta, al capital o als fons propis de l’entitat sigui, almenys, del 5%, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’€.
 2. En relació amb això, l’apartat Sis afegeix a la LIS la disposició transitòria quarantena per regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’€, sense assolir el percentatge del 5% establert a l’article 21.1 a) de la LIS.
 3. D’altra banda, l’apartat Dos afegeix a l’article 21 de la LIS l’apartat 10 que estableix que l’import dels dividends o les participacions en beneficis d’entitats i l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la resta de supòsits a què es refereix l’article 21.3 d’aquesta Llei, als quals sigui aplicable l’exempció que s’hi preveu, es redueixi, a l’efecte de l’aplicació d’aquesta exempció, en un 5% en concepte de despeses de gestió referits a les dites participacions, i l’apartat 11 que assenyala que la reducció del 5% aplicable a dividends o participacions en beneficis d’entitats a què es refereix l’apartat 10 esmentat, no s’aplicarà quan concorrin les circumstàncies següents:
  1. Els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat l’import net de la xifra de negocis que hi hagi en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 40 milions d’€, sempre que aquesta entitat compleixi els requisits establerts a la lletra a) de l’article 21.11 de la LIS.
  2. Els dividends o les participacions en beneficis procedeixin d’una entitat constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 en què s’ostenti, de forma directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.
  3. Els dividends o les participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució de l’entitat que els distribueixi.
 4. Finalment, per l’apartat Quatre s’afegeix un paràgraf al final de l’article 64 de la LIS que estableix que no seran objecte d’eliminació els imports que s’hagin d’integrar a les bases imposables individuals per aplicació del que estableix l’article 21.10 de la LIS.

Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis
L’article 65.Tres de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a la entrada en vigor d’aquesta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introdueix les següents modificacions a la LIS:

 1. L’apartat Tres modifica la lletra a) de l’article 32.1 de la LIS, que regula la deducció per doble imposició internacional als dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’€.
 2. En relació amb això, l’apartat Sis afegeix a la LIS la disposició transitòria quarantena per regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’€, sense assolir el percentatge del 5% establert a l’article 32.1 a) de la LIS.
 3. Finalment, l’apartat Tres modifica així mateix l’apartat 4 de l’article 32 de la LIS per afegir que per calcular la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per les rendes a què fa referència aquest apartat si s’haguessin obtingut en territori espanyol, els dividends o participacions en beneficis es reduiran en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions, llevat que concorrin les circumstàncies regulades a l’article 21.11 de la LIS. L’excés sobre aquest límit no té la consideració de despesa fiscalment deduïble, sens perjudici del que estableix l’article 31.2 de la LIS.

Transparència fiscal internacional
L’article 65. Cinc de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a la entrada en vigor d’aquesta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, va modificar els apartats 10 i 12 de l’article 100 de la LIS (posteriorment, la Llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va canviar la numeració i aquests apartats van passar a ser els números 9 i 11, respectivament):

 1. Es modifica l’apartat 10 (actualment, apartat 9) que estableix que no s’integraran a la base imposable els dividends o participacions en beneficis a la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa a la base imposable, incorporant-se, que a aquests efectes, l’import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions, llevat que hi concorrin les circumstàncies establertes a l’article 21.11 de la LIS.
 2. També es modifica l’apartat 12 de l’article 100 de la LIS (actualment, apartat 11) que estableix que per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d’adquisició s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense distribució efectiva, es corresponguin amb rendes que hagin estat imputades als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió, incorporant-se, a aquests efectes, que l’import dels beneficis socials a que fa referència aquest apartat es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a les dites participacions.

Posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, amb l’objecte de transposar la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, introdueix les modificacions següents a l’article 100 de la LIS:

 1. Es modifica l’apartat 1 per establir que la imputació de rendes que es produeix per aplicació del règim de transparència fiscal internacional no només afecta les obtingudes per entitats participades pel contribuent, sinó també les obtingudes pels seus establiments permanents a l’estranger. S’especifica també, a l’apartat 7, que tractant-se d’establiments permanents, la imputació s’ha de fer en el període impositiu en què s’obtinguin les rendes. Així mateix, es modifica l’apartat 12 per afegir la documentació que cal aportar juntament amb la declaració de l’Impost sobre Societats, per les rendes obtingudes per aquests establiments permanents.
 2. Es modifica també l’apartat 2 per eliminar la regla relativa als dividends, les participacions o les rendes derivades de la transmissió de participacions que conté l’anterior article 100.4 de la LIS.
 3. Així mateix, es modifica l’apartat 3 per introduir diversos tipus de renda susceptibles de ser objecte d’imputació en aquest règim de transparència fiscal internacional, com ara les derivades d’operacions d’arrendament financer o activitats d’assegurances, bancàries i altres activitats financeres. A més, en relació amb les rendes d’activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis regulades a la lletra i) de l’article 100.3 de la LIS, es modifica el percentatge que suposa que aquestes no s’incloguin, passant del 50% a 2 terços.
 4. Se suprimeix a l’apartat 4 la regla en virtut de la qual no s’imputaven les rendes previstes a la lletra b) i e) de la redacció original de l’apartat 3 de l’article 100 de la LIS, quan es tractés de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats que atorguin, almenys, el 5% del capital d’una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d’un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació.
 5. A l’apartat 5 cal que les rendes de la lletra i) de l’apartat 3 de l’article 100 de la LIS es tindran en consideració a efectes de determinar si la suma dels imports de les rendes previstes en aquest règim és inferior al 15% de la renda obtinguda per l’entitat no resident o establiment permanent.
 6. Es modifica a l’apartat 15 (anteriorment, apartat 16), suprimint la referència a l’acreditació que la constitució i operativa respongui a motius econòmics vàlids. També s’assenyala que la regulació que preveu aquest article no és aplicable quan l’entitat no resident o l’establiment permanent sigui resident o se situa en un altre Estat Membre de la Unió Europea o formi part de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu.

Baixa a l’índex d’entitats
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica l’article 119 de la LIS per introduir-ne una millora tècnica en la regulació de la baixa a l’índex d’entitats de l’Impost sobre Societats, consistent a aclarir que el concepte de fallida s’ha d’aplicar a entitats deutores, i no als crèdits.

SOCIMI
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, la disposició final segona de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica el règim fiscal especial aplicable a les Societats Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI), introduint a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, un gravamen especial del 15% sobre l’import dels beneficis obtinguts l’exercici que no sigui objecte de distribució, en la part que procedeixi de rendes que no hagin tributat al tipus general de gravamen de l’Impost sobre Societats ni es tracti de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat a la lletra b) de l’article 6.1 de la Llei 11/2009.

Aquest gravamen especial tindrà la consideració de quota de l’Impost sobre Societats i es meritarà el dia de l’acord d’aplicació del resultat de l’exercici per la junta general d’accionistes o l’òrgan equivalent. Aquest gravamen especial haurà de ser objecte d’autoliquidació i ingrés al model 237 aprovat per l’Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

Finalment, a causa de la introducció d’aquest gravamen especial, es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, que regula les obligacions d’informació a la memòria dels comptes anuals, per afegir l’obligació de distingir en aquesta informació, la part de les rendes sotmeses al tipus de gravamen especial del 15%.

Entitats sense ànim de lucre
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, la Llei 14/2021, d’11 d’octubre, modifica la disposició final segona del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, per la que es modificava l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, per incloure dins de la relació d’entitats sense fins lucratius, i que puguin així ser considerades com a entitats beneficiàries de mecenatge, a les entitats no residents que operin en territori espanyol mitjançant establiment permanent i a les entitats residents en un Estat Membre de la Unió Europea o d’altres Estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu, sempre que, en ambdós casos, siguin anàlogues a la resta d’entitats sense ànim de lucre a què es refereix aquest article.

Substitució de la definició de paradís fiscal per jurisdiccions no cooperatives
L’article 16 de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va modificar la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, per incloure la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que substitueix la de paradís fiscal, de tributació nul·la i d’efectiu intercanvi d’informació tributària.

Així mateix, la Llei 11/2021 afegeix una disposició addicional desena a la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, establint que les referències efectuades a la normativa a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d’informació, o de nul·la o baixa tributació s’entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa que estableix la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, a la seva redacció vigent a partir de l’11 de juliol del 2021.

No obstant això, mentre no s’aprovi per Ordre Ministerial la relació dels països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tenen aquesta consideració els països o territoris previstos al Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2n, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de Mesures Fiscals Urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre , de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1991.

Brexit
El 31 de gener del 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea.

No obstant això, cal ressaltar que, en relació amb l’Impost sobre Societats, hi ha un conveni bilateral entre el Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició, que continuarà sent aplicable a partir de l’1 de gener de 2021. A aquests efectes, determinades rendes que deixen d’estar exemptes en aplicació de la normativa interna, es continuarien considerant rendes exemptes invocant el dret a l’aplicació del Conveni esmentat.

Novetats campanya Societats 2021
A més de les novetats normatives, amb l’objectiu que l’Agència Tributària disposi de més informació per millorar tant el control com l’assistència als contribuents en la seva obligació d’autoliquidar l’Impost sobre Societats, s’han introduït les novetats següents en els models 200 i 220:

 1. Es desglossa el quadre detall de la deducció per donatius a entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de diferenciar la informació relativa a l’import d’aquesta deducció sobre la qual s’aplica el percentatge del 35% o el 40% en el cas que en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per un import igual o superior, en cadascun, al del període impositiu anterior, de la informació sobre els donatius a activitats prioritàries de mecenatge que aplicaran els percentatges incrementats del 40% i 45%, respectivament. Aquesta novetat permetrà assistir en exercicis futurs al contribuent en el càlcul dels límits aplicables a aquesta deducció.
 2. Es desglossa amb més detall les caselles relacionades amb la regularització mitjançant autoliquidació complementària amb l’objectiu de facilitar al contribuent l’esmena d’errors comesos en autoliquidacions anteriors corresponents al mateix període impositiu, en el cas que en resulti un import a ingressar superior al de l’autoliquidació anterior o una quantitat a tornar o compensar inferior a l’anteriorment autoliquidada.