You are currently viewing Com declarar les prestacions per ERTO a la declaració de la Renda 2021

Com declarar les prestacions per ERTO a la declaració de la Renda 2021

REINTEGRAMENTS AL SEPE

1. Reintegraments sobre prestacions ERTO satisfetes pel SEPE el 2021, quines implicacions té a la declaració de la Renda 2021?
En cas que el SEPE hagi realitzat el 2021 un abonament per ERTO superior al que correspon, a efectes de declaració a la Campanya de Renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat/completat ja l’expedient de reintegrament d’aquest excés en el moment en què el contribuent presenti la seva declaració, o si l’expedient de reintegrament encara no s’ha iniciat.

Hi ha dos supòsits bàsics:

 • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE ja s’hagi produït el 2021. En aquest cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta, aquest import correcte apareixerà reflectit a les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de demanar rectificacions posteriors.
 • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s’hagi produït el 2021. En aquest cas, el contribuent haurà de revisar les dades fiscals. Si el contribuent està d’acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renta WEB i presentar la seva declaració normalment, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors. En tot cas, el contingut de la casella és modificable pel contribuent si no està d’acord amb l’import.

2. Reintegraments sobre prestacions ERTO satisfetes pel SEPE el 2020, quines implicacions té a la declaració de la Renda 2020?
S’informarà d’aquests imports a les dades fiscals corresponents a Renda 2021, a l’apartat “Informació sobre rendiments del treball, de determinades activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, amb exercici de meritació anterior al 2021”.

Hi ha dos supòsits bàsics:

 • Si ja va declarar a Renda 2020 els imports correctes corresponents a la prestació satisfeta pel SEPE, aquella declaració presentada no haurà de modificar-se.
 • A. Si els imports que va incorporar a Renda 2020 no són correctes, a través de Renda WEB podrà presentar una sol·licitud de rectificació o una declaració complementària, minorant o augmentant, respectivament, l’import que va declarar a Renda 2020, en funció de la quantia del reintegrament efectuat al SEPE.
  • Exemple 1 que implica sol·licitud de rectificació: Contribuent que a Renda 2020 va declarar 1.000€ per ERTO, però que va haver de reintegrar al SEPE 200€. És a dir, l’import que finalment va percebre va ser de 800€.

En aquest cas, mitjançant Renda WEB podrà presentar una sol·licitud de rectificació de Renda 2020, minorant l’import declarat en 200€.

  • Exemple 2 que implica declaració complementària: Contribuent que va percebre del SEPE 1.000€ i a la Renda 2020 va declarar 500€ per ERTO, però només va haver de reintegrar al SEPE 200€. És a dir, l’import que finalment va percebre va ser de 800€.

En aquest cas, mitjançant Renda WEB podrà presentar una declaració complementària de Renda 2020, augmentant l’import declarat en 300€.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR
El 2021 he percebut prestacions per ERTO, quines implicacions té a la declaració de la renda?

 • Les prestacions percebudes en concepte d’ERTO es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a IRPF. No estan en cap cas exemptes.
 • Si el 2021 només has percebut ingressos procedents de prestacions per ERTO, no tindràs obligació de declarar si la quantitat percebuda no supera els 22.000€.
 • Si la percepció d’aquestes prestacions ha suposat que s’hagin obtingut rendiments de treball de dos o més pagadors diferents:
  • Si l’import percebut del segon i els restants pagadors (per ordre de quantia) no supera els 1.500€, no tindràs obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000€.
  • Si l’import percebut del segon i restants pagadors (per ordre de quantia) supera els 1.500€, no tindràs obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts a l’exercici no supera els 14.000€.

ADVERTÈNCIA
Tingueu en compte que en la informació facilitada per l’AEAT i en el mateix esborrany de declaració, s’ha detectat que algunes ajudes percebudes per contribuents que van estar a ERTO el 2021 pot aparèixer duplicada, per la qual cosa convé revisar aquest aspecte abans de confirmar l’esborrany de declaració.