Actualment esteu veient Com es comptabilitza una importació de béns?

Com es comptabilitza una importació de béns?

Es considera importació a l’entrada a la Península i Illes Balears de béns corporals procedents de tercers països no comunitaris. El mateix tractament tindrà entrada de béns procedents de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Per regla general, la liquidació de l’IVA a les importacions s’efectua a la duana, de manera simultània amb els drets aranzelaris. Tot i això, la complexitat administrativa que comporten aquest tipus d’operacions provoca que en la majoria de casos s’actuï a través d’un agent de duanes o transitari, el qual realitza en nom nostre tant la gestió de la introducció de la mercaderia estrangera al nostre país com el pagament d’impostos.

És per això que, a diferència d’una compra de mercaderies nacional on l’operació només es reflecteix en una única factura, a les importacions ens trobem amb tres documents que justifiquen l’operació, com són la factura del proveïdor estranger, la factura de l’agent de duanes i el Document Únic Administratiu (DUA).

  • La factura del proveïdor estranger sol venir expressada en la moneda d’origen i no inclourà cap IVA. Tot el seu import es considera preu d’adquisició de la mercaderia.
  • La factura de l’agent de duanes inclou nombrosos conceptes entre els quals es troben els serveis prestats, l’IVA corresponent i els impostos pagats a la duana en nom nostre (IVA d’importació i drets aranzelaris).
  • El Document Únic Administratiu (DUA) és un formulari exigit per les autoritats duaneres per al pagament dels impostos corresponents tant a les introduccions (importacions) com a les expedicions (exportacions) de béns entre la Comunitat Europea i territoris tercers.

Precisament el ball de xifres que suposa treballar amb aquests documents fa especialment confús el registre comptable de les operacions d’importació, sobretot quan és la primera vegada que ens disposem a comptabilitzar-les i sempre hem treballat amb operacions d’àmbit nacional.

En aquest sentit, el DUA ens servirà com a justificant del dret a la deducció d’aquests imports en cas d’inspecció o comprovació.