Bou & Associats | Conseqüències del BREXIT en l'IVA
Conseqüències del BREXIT en l’IVA

Conseqüències del BREXIT en l’IVA

A pocs dies del Brexit, encara hi ha gran incertesa sobre què es produirà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, encara que tot apunta que serà sense acord.

Davant d’aquest inquietant escenari, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web informació sobre les conseqüències del Brexit en l’IVA.

Lliuraments de béns
La sortida del Regne Unit de la Unió Europea suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l’entrada de mercaderies en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l’IVA en el moment de la importació per la Duana, llevat que l’empresa opti pel pagament de l’IVA diferit. Per a això haurà de presentar l’IVA mensualment. En el cas que el període de declaració fos trimestral, podrà canviar-se a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME). En aquest cas, l’empresa queda obligada al Subministrament Immediat d’Informació (SII).

La base imposable de l’IVA en la importació és el valor en Duana afegint els següents conceptes quan no estiguin compresos en el mateix:

    a) Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, llevat de l’IVA.

    b) Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d’embalatge, transport i assegurança que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l’interior de la Comunitat.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d’IVA.

En el supòsit que l’empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no és aplicable el règim de vendes a distància.

Moviments de mercaderies des del Regne Unit als 27 Estats membres en el moment de la retirada: Per evitar una doble tributació, les adquisicions intracomunitàries, el transport des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres s’inicia abans de la data de retirada de la Unió Europea, no seran tingudes en compte si l’arribada de les mercaderies al lloc de destinació es produeix a partir de la data de retirada donant lloc a una importació.

Prestacions de serveis
S’aplicaran les regles de localització que preveuen els articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d’ús efectiu recollida en l’article 70.2 LIVA, de tal manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els serveis enumerats en l’article quan es localitzin al Regne Unit però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

Per determinar on es localitza un servei prestat a un client establert al Regne Unit o rebut d’empresaris d’aquest País es troba disponible l’eina d’ajuda “Localitzador de prestacions de serveis”:

NIF-IVA i model 349
Atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se com intracomunitàries no hauran informar-se a través de la declaració recapitulativa model 349.

Les empreses espanyoles que realitzen operacions amb el Regne Unit tampoc tindran l’obligació d’identificar-se mitjançant NIF-IVA.

En el supòsit de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), han de disposar d’un nombre EORI.

Representant fiscal
Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin operacions subjectes a l’IVA en Península i Balears, han de nomenar un representant a l’efecte del compliment de les obligacions imposades en la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit, llevat que hi hagi amb el Regne Unit instruments d’assistència mútua anàlegs als instituïts a la Comunitat (art. 164.Uno.7º LIVA).

Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS)
Els empresaris establerts al Regne Unit
que apliquen el règim de Mini One-Stop Shop (MOSS) per a les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i electrònics a particulars residents a la Unió Europea, hauran de canviar la seva identificació MOSS i registrar-se en un Estat membre en el règim de no establerts a la Unió.

Els empresaris identificats en algun dels 27 Estats membres han d’incloure en les declaracions d’IVA MOSS per al primer trimestre del 2019 els serveis prestats al Regne Unit fins a la data de sortida, encara que hagin de presentar aquestes declaracions després de l’esmentada data.

Devolució IVA no establerts
Els empresaris establerts al Regne Unit que adquireixin mercaderies i serveis en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) i vulguin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, i hauran de fer-ho d’acord amb la Directiva 86/560/CEE del Consell.

Serà necessari que el sol·licitant nomeni un representant resident en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol i que hi hagi reciprocitat de tracte al Regne Unit pel que fa a les empreses espanyoles, excepte en els següents casos:

  • Plantilles, motlles i equips adquirits o importats per ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin exportats amb destinació a l’empresari o professional no establert o destruïts.

  • Serveis d’accés, hostaleria, restauració i transport vinculats amb l’assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d’aplicació de l’Impost (Península i Illes Balears).

  • Béns i serveis destinats a la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics per empresaris que apliquin la MOSS.

No obstant, en el supòsit de l’IVA suportat abans de la data de retirada del Regne Unit de la Unió Europea no és aplicable l’exigència de reciprocitat, l’obligació de nomenar representant, ni determinades limitacions i condicions addicionals. No obstant això, l’Administració podrà requerir al sol·licitant que provi la seva condició de subjecte passiu de l’impost i aporti les factures.