You are currently viewing Deduccions a l’IRPF per inversió en entitats de nova creació

Deduccions a l’IRPF per inversió en entitats de nova creació

1.- INTRODUCCIÓ

No hi ha dubte que l’activitat emprenedora està en augment. Cada vegada són més les persones que, ja sigui per necessitat, o per innovar, decideixen iniciar el seu propi negoci, assumint els riscos propis de l’emprenedoria.

El nostre legislador ha entès la necessitat de valorar l’activitat emprenedora i d’incentivar els estalviadors a destinar part del seu patrimoni a finançar projectes empresarials emergents com a alternativa a la inversió borsària tradicional, establint-hi determinats incentius fiscals.

Amb aquest objectiu, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, va introduir a la Llei 26/2014 de l’IRPF una nova deducció denominada “Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació”, la finalitat del qual era incentivar el creixement i la reactivació econòmica, mitjançant el foment de l’activitat emprenedora i l’assumpció de riscos.

El seu objectiu va ser afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents que, a més del capital financer, vulguin aportar els seus coneixements empresarials o professionals per al desenvolupament de la societat on inverteixen (inversor de proximitat o “business angel”), o també d’aquells contribuents que només estiguin interessats a aportar capital (capital llavor).

És una deducció exclusivament estatal que minora només la quota íntegra estatal. Tot i això, són moltes les Comunitats Autònomes que també han regulat deduccions similars a l’estatal.

És important assenyalar que la deducció estatal no és compatible amb la deducció autonòmica, tret que la inversió superi els límits establerts en la deducció estatal. A continuació, es detallen els requisits i les característiques d’aquestes deduccions.

2.- DEDUCCIÓ ESTATAL

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació per inversió.

Objecte de la deducció: quantitats satisfetes a l’exercici per a la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació quan es compleixin els requisits i condicions que més endavant s’indiquen, podent, a més d’aportar capital, col·laborar amb els seus coneixements empresarials o professionals en el desenvolupament de l’entitat en què inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.

Quantia de la deducció: 30% de les quantitats satisfetes a l’exercici per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

Límit màxim: La base màxima de deducció és de 60.000€ anuals, per tant, l’import màxim de la deducció és de 18.000€.

Incompatibilitat amb deduccions autonòmiques: No forma part de la base de deducció les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions quan respecte d’aquestes quantitats el contribuent practiqui la deducció establerta per la Comunitat Autònoma per aquest mateix concepte.

Requisits:

 • L’entitat ha de revestir la forma de societat anònima, societat anònima laboral, societat de responsabilitat limitada o societat de responsabilitat limitada laboral i no estar admesa a negociació a cap mercat organitzat.
 • Ha de desenvolupar una activitat econòmica i comptar amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa.
 • L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no pot ser superior a 400.000€ a l’inici del període impositiu d’aquesta en què el contribuent adquireixi les accions o les participacions.
 • Les accions o participacions a l’entitat podran adquirir-les el contribuent bé en el moment de la constitució o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a aquesta constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
 • La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb el seu grup familiar (cònjuge i parents en línia recta o col·lateral per consanguinitat o afinitat fins al segon grau) no pot ser superior al 40% del capital social.
 • Que no es tracti d’accions o participacions en una entitat a través de la qual s’exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.
 • El compliment d’aquests requisits ha de ser acreditat mitjançant certificació expedida per aquesta entitat en el període impositiu en què es va produir la seva adquisició.
 • L’entitat que compleixi els requisits ha de presentar una declaració informativa en relació amb el compliment de requisits, identificació dels seus accionistes o partícips, percentatge i període de tinença de la participació.

Normativa: Arts. 68.1 i disposició addicional trenta-vuitena.2 Llei 26/2014 IRPF.

L’Avantprojecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents té previst modificar aquesta deducció augmentant el tipus de deducció del 30 al 40% i la base màxima de 60.000 a 100.000€. També s’introduirien canvis en el temps durant el qual es considera una empresa de creació recent, que s’amplia fins a equiparar-ho amb l’antiguitat màxima d’una empresa emergent, passant per tant de 3 a 5 anys, amb caràcter general, i fins a 7 per determinades categories d’empreses.

3.- CATALUNYA

Deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent.

Quantia de la deducció: 30% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions com a conseqüència de la constitució o de l’ampliació de capital a les societats mercantils. La deducció serà del 50% en cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca.

Límit màxim: 6.000€. El límit serà de 12.000€ en cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca.

En cas de declaració conjunta, els límits s’apliquen a cadascun dels contribuents.

Requisits:

 • La participació assolida no pot ser superior al 35% del capital social i s’ha de mantenir durant un període mínim de tres anys.
 • L’entitat ha de tenir naturalesa de societat anònima, limitada, anònima laboral o limitada laboral. El seu domicili social i fiscal s’ha de fixar a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Ha de desenvolupar una activitat econòmica i comptar com a mínim amb una persona empleada amb contracte laboral a jornada completa i donada d’alta a la Seguretat Social, requisits que s’han de mantenir durant un període mínim de tres anys. El volum de facturació anual no ha de ser superior a un milió d’€.
 • En cas d’ampliació de capital, la societat s’ha d’haver constituït dins dels darrers tres anys anteriors a la data d’aquesta ampliació i no pot cotitzar al mercat nacional de valors ni al mercat alternatiu borsari.
 • El contribuent pot formar part del consell d’administració de la societat, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció ni mantenir una relació laboral amb l’entitat objecte de la inversió.
 • Formalització en escriptura pública on consti la identitat dels inversors i l’import de la inversió.

Normativa: (Art. 20 Llei 26/2009, vigor 2010; redacció actual donada, amb efectes des de 1/1/2011 segons DA segona Llei 5/2012, per art. 52 Llei 7/2011; l’art. 121 Llei 2/ 2014, vigor 31/1/2014, fixa un percentatge i un límit més elevat per a les entitats participades per universitats o centres de recerca).