You are currently viewing He de presentar el model 840 el desembre de 2021?

He de presentar el model 840 el desembre de 2021?

Una de les obligacions fiscals que podem tenir al mes de desembre és la necessitat de presentar el model 840 per a la comunicació de l’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), però qui l’ha de presentar?

L’alta a l’IAE està condicionada a la seva efectiva tributació, per la qual cosa si estàs exempt no has de presentar el model 840. En aquest sentit, tres són les exempcions que hem de tenir en compte a l’hora de tributar per l’Impost sobre Activitats Econòmiques:

  • Les persones físiques.

  • Els que iniciïn l’exercici de la seva activitat al territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius.

  • Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000€.

Per tant, en primer lloc, tots els subjectes passius estan exempts d’IAE en els dos primers anys d’inici de l’activitat econòmica, sense excepció, per tant, en qualsevol cas, no es tributa per aquest impost fins al tercer any d’activitat.

Però a més, tampoc no tributen la totalitat de les persones físiques, és a dir, els que desenvolupin la seva activitat econòmica com a treballadors autònoms, ni les entitats amb una xifra de negocis inferior al milió d’€, és a dir, els únics contribuents efectius de l’IAE són les societats i altres entitats amb una xifra de negocis igual o superior a 1.000.000€.

Només si superem aquest límit d’un milió d’€ hem de presentar la declaració d’alta (model 840) durant el mes de desembre immediatament anterior al primer any en què s’estigui obligat al pagament de l’impost.

En conseqüència, de cara al 2022 hem de tenir en compte la nostra xifra de negocis a l’exercici 2020 (encara no sabem la del 2021). Podem veure’l a la casella 255 del darrer model 200 presentat.

Si la xifra de negocis és superior a un milió d’€, haurem de presentar ara el desembre del 2021 el model 840 i el 2022 ens tocarà pagar l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Una altra circumstància per presentar el model 840 és per donar-te de baixa de l’IAE si ja estaves donat d’alta prèviament, també ara al desembre, bé perquè deixaràs de realitzar l’activitat econòmica o perquè, encara seguint amb l’activitat, la teva xifra de negocis ha baixat del milió d’€.