Bou & Associats | L'ICAC s'ha pronunciat sobre el tractament comptable de les reduccions COVID en els arrendaments

Bou & Associats

L’ICAC s’ha pronunciat sobre el tractament comptable de les reduccions COVID en els arrendaments

En la seva recent consulta de 19 de febrer de 2021, l’ICAC aclareix els dubtes sobre com s’han de tractar comptablement les reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades per fer front als efectes de la crisi sanitària del COVID-19.

D’acord a aquesta consulta, les empreses propietàries d’immobles en lloguer no hauran de tributar per un ingrés no rebut, en el cas de reduccions pactades en els contractes de lloguer per la pandèmia.

El tractament comptable de les reduccions/condonacions de rendes arrendatàries, previ a la publicació d’aquesta consulta de 19 de febrer, -basat en dues consultes publicades per l’ICAC el 2011 i 2013, la primera en relació amb un període inicial de carència en un contracte de lloguer i la segona, referent a un contracte amb rendes anuals progressives- exigia als arrendadors distribuir l’import de la reducció/condonació entre els anys de durada dels contractes d’arrendament.

Aquest tractament comptable, segons l’opinió de l’AEDAF, produiria efectes no desitjables tant en arrendadors com a arrendataris. En els primers, perquè se’ls estaria obligant a tributar per uns ingressos no percebuts i en el cas dels segons, perquè veurien com els seus comptes de resultats estarien afectats negativament al recollir una despesa per arrendament no produït.

Afortunadament per a tots, l’ICAC ha acollit, en la seva consulta de 19 de febrer, el criteri recollit per l’IASB en el seu NIIF 16, criteri compartit per l’AEDAF, que proposava una simplificació pràctica per arrendadors i arrendataris permetent que les reduccions/condonacions de rendes en els arrendaments operatius tinguin un efecte immediat en els resultats de l’exercici 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp