Bou & Associats | Noves mesures tributàries en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Bou & Associats

Noves mesures tributàries en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Dissabte, 13 de març, es va publicar al BOE el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que ve a complementar les ajudes posades en marxa durant l’any passat per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19. Així, s’estableixen ajudes directes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital.

L’objectiu d’aquesta norma és múltiple:

 • Protegir el teixit productiu fins que s’aconsegueixi un percentatge de vacunació que permeti recuperar la confiança i l’activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions;

 • Evitar un impacte negatiu estructural que llast la recuperació de l’economia espanyola;

 • Protegir l’ocupació en els sectors més afectats per la pandèmia;

 • I actuar de forma preventiva per evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer.

La norma estableix diversos instruments perquè empreses i autònoms puguin fer front al pagament de factures amb proveïdors, costos fixos i altres deutes, financeres i no financeres, millorant així els seus balanços i garantint el manteniment dels seus negocis.

Entre aquestes mesures, volem destacar les següents mesures que afecten l’àmbit tributari.


MESURES TRIBUTÀRIES

1.- Ajornament de deutes tributaris per a pimes i autònoms: s’estén a 4 mesos el període sense meritació d’interessos de demora.
La disposició addicional tercera estableix l’extensió a quatre mesos del període en el qual no es meriten interessos de demora pels ajornaments en el pagament de tributs que ja s’havia establert en el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

A aquests efectes, cal recordar que el RDL 35/2020, en el seu article 8, va regular la possibilitat de concedir l’ajornament de deutes tributaris derivats de liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril i fins al 30 d’abril de 2021 en els següents termes:

 • S’han de complir els requisits de l’article 82.2.a) de la L.G.T. relatius a la dispensa total o parcial de garanties –deutes de quantia inferior a 30.000€-.

 • S’aplicarà als pagaments de retencions o ingressos a compte, IVA i pagaments fraccionats de l’IS (lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la L.G.T.

 • Podran sol·licitar l’ajornament les persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ l’any 2020.

 • Condicions de l’ajornament:

  • L’ajornament serà per un període de sis mesos.

  • No es meritaran interessos en els primers tres mesos d’aquest.

Doncs bé, la mesura que ara s’ha aprovat consisteix a estendre el període de no meritació d’interessos de 3 a 4 mesos.

D’acord amb l’anterior, mitjançant la Disposició Derogatòria Única queda derogat l’esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que regulava l’ajornament de deutes tributaris.

2.- Exempció en AJD de les escriptures públiques que formalitzin l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic.
La disposició final primera del RDL 5/2021, de 12 de març, modifica el text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre) a l’objecte d’afegir un nou supòsit d’exempció de la quota gradual de l’AJD en el seu article 45.I.B) amb la redacció:

“31. Quan hi hagi garantia real inscriptible, les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic que preveu l’article 7 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost.”

3.- D’altres exempcions vinculades a la creació del fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID-19.
L’article 17 d’aquest RDL regula la Creació del Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID. En l’apartat 9 de l’esmentat precepte s’estableix que totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats, directament o indirectament de l’aplicació d’aquesta disposició i, fins i tot, les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec a Fons, estaran exempts de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local, sense que sigui procedent, en aquest últim cas, la compensació a què es refereix l’article 9.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març (TRLRHL).


ALTRES MESURES

Al marge de les anteriors mesures, en la disposició final vuitena del RDL es regula la possibilitat que les societats anònimes que no hagin pogut modificar els seus estatuts puguin seguir celebrant la junta general o assemblea de socis per mitjans telemàtics durant l’exercici 2021, sempre que es garanteixi la identitat de l’accionista que exerceix el seu dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per diferents vies.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp