You are currently viewing Novetats fiscals previstes a la Llei 12/2022 per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació

Novetats fiscals previstes a la Llei 12/2022 per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació

El divendres, 1 de juliol, es va publicar al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, la qual introdueix les següents modificacions a l’IRPF, IP, IS e ITF:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  • Es crea un nou límit de reducció a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, addicional al límit general de 1.500€ anuals, i aplicable a les aportacions als plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms de nova creació.
  • S’equipara el tractament fiscal dels productes paneuropeus de pensions individuals al dels plans de pensions. (Nova disposició addicional cinquanta-dosena a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF).

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

  • Igual que a l’IRPF, es modifica l’article 4. Cinc, apartat f) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’IP per equiparar el tractament fiscal dels productes paneuropeus de pensions individuals al dels plans de pensions.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

  • S’incorpora una deducció a la quota íntegra del 10% per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors. Aquesta deducció és aplicable per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 2 de juliol de 2022.

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • S’estableix com a supòsit d’exempció les adquisicions realitzades per Fons de Pensions d’Ocupació i per Mutualitats de Previsió Social o Entitats de Previsió Social Voluntària sense ànim de lucre.
  • A l’efecte de l’aplicació efectiva d’aquesta exempció, s’incorpora la identificació corresponent -comunicació per part de l’adquirent-.

Aquestes modificacions entre en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE.