Bou & Associats | Pot la societat oposar-se a la voluntat de separació del soci per falta de distribució de dividends?

Bou & Associats

Pot la societat oposar-se a la voluntat de separació del soci per falta de distribució de dividends?

L’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, regula el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends, de tal manera que si es compleixen una sèrie de requisits el soci està legitimat per abandonar la societat adquirint un dret de crèdit enfront de la societat per valor de les participacions a reemborsar.

En aquest sentit, els requisits que s’han de complir perquè el soci pugui exercir aquest dret de separació són:

  • Que no es tracti d’una societat cotitzada ni que les seves accions estiguin admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació (com el MAB).

  • Que no es tracti d’una institució financera en els termes de la disposició addicional onzena del TRLSC.

  • Que no es tracti d’una societat anònima esportiva.

  • Que la societat no estigui en concurs, ni hagi posat en coneixement del jutjat la iniciació de negociacions per arribar a un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni o per arribar a un acord extrajudicial de pagaments.

  • Que els estatuts de la societat no estableixin la supressió d’aquest dret.

  • Que la societat porti cinc anys inscrita al Registre Mercantil.

  • Que la societat hagi obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors.

  • Que la junta general no acordés la distribució com a dividend d’almenys, el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles.

  • Que el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys no equivalgui, almenys, al 25% dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.

  • Que el soci hagués fet constar en l’acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts.

Si es compleixen tots els requisits anteriors, el soci té un mes des de la data de celebració de la junta en què es va aprovar una insuficient distribució de dividends per comunicar per escrit la societat l’exercici d’aquest dret, de caràcter unilateral i receptici, pel que aquesta declaració produirà els seus efectes sense necessitat que sigui acceptada per la societat, que només es pot oposar a la mateixa basant-se en què no es compleix algun dels requisits esmentats.

Si bé aquest dret va ser suspès amb motiu del COVID-19, aquesta suspensió es circumscrivia a l’estat d’alarma i en el seu defecte fins al 31 de desembre de 2020, per la qual cosa ara en el 2021, quan acabi l’estat d’alarma el proper 9 de maig, aquest dret pot aplicar-se plenament.

Recordeu que:
El dret de separació per falta de distribució de dividends pot ser modificat o suprimit en els estatuts de la societat
Les societats en constitució poden suprimir aquest dret directament en els estatuts si així ho decideixen per unanimitat els fundadors, mentre que en les societats ja existents serà necessari modificar els estatuts amb el consentiment de tots els socis, llevat que es reconegui el dret a separar-se de la societat al soci que no hagués votat a favor d’aquest acord.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp