Bou & Associats | Puc corregir sense més una errada en el destinatari de la factura o he emetre una factura rectificativa?

Bou & Associats

Puc corregir sense més una errada en el destinatari de la factura o he emetre una factura rectificativa?

A hores d’ara no hauria de resultar nou que la comissió d’errors en la confecció d’una factura emesa ha de ser objecte d’esmena mitjançant l’emissió d’una nova factura rectificativa.

De fet, si en lloc d’emetre una factura rectificativa procedeix a modificar directament la factura originària pot provocar un problema major, com l’existència de discrepàncies amb el registre del client o la doble deducció de l’IVA suportat per una única operació.

L’actual Reglament de Facturació només preveu com a mecanisme de correcció de les factures mal emeses l’expedició d’una factura rectificativa en què es resolguin els errors originaris, tant si l’error es troba en l’import total, en la quota d’IVA o en qualsevol altre aspecte de la factura, tot i que avui dia la majoria dels programes de facturació permeten la modificació de la pròpia factura.

Ara bé, en aquest cas concret on l’error està en el destinatari de la factura, sent correctes l’import de la base i la quota impositiva, la forma de procedir dependrà del tipus d’error en la identificació del destinatari:

  • Si s’ha expedit una factura a nom d’un destinatari existent però diferent d’aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació, s’ha d’expedir una factura rectificativa en què consta el mateix destinatari es consignen amb signe negatiu les magnituds de la mateixa.
    A més de l’anterior, s’haurà d’expedir per al destinatari real de les operacions una nova factura ajustada a les dades i requisits continguts en l’article 6 del Reglament de Facturació, factura que no tindrà la consideració de factura rectificativa.

  • Si per contra en la factura originalment expedida s’ha comès un error diferent de l’anterior en la identificació del destinatari real, per exemple, una incompleta denominació del nom o raó social del destinatari, s’ha d’expedir una nova factura rectificativa que esmeni, de manera clara i intel·ligible, l’error comès.

En qualsevol cas, en ambdós supòsits la factura rectificativa ha de fer referència al nombre i sèrie de la factura que es corregeix. Per la seva banda, la factura rectificativa ha d’estar degudament identificada amb menció de la seva sèrie específica.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp