You are currently viewing Subvenció per a la promoció de l’energia de fonts renovables

Subvenció per a la promoció de l’energia de fonts renovables

Benvolguts clients,

A continuació, detallem una nova subvenció per si és del seu interès:

QUÈ ES SUBVENCIONA?
S’han instaurat sis programes d’incentius que són:
P1.- Instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzemament, per empreses amb codi CNAE de G a S (serveis).
P2.- Instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzemament, per empreses amb codi CNAE de B a F i A01 (indústries).
P3.- Incorporació de sistemes d’emmagatzemament a instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables ja existents per empreses amb codi CNAE de A a S (serveis i indústries).
P4.- Instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzemament, pel sector residencial (privats, comunitats de propietaris, entitats sense ànim de lucre).
P5.- Incorporació de sistemes d’emmagatzemament a instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables ja existents pel sector residencial (privats, comunitats de propietaris, entitats sense ànim de lucre).
P6.- Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial (privats, comunitats de propietaris, entitats sense ànim de lucre).

QUI HI TÉ DRET?
Empreses amb personalitat jurídica, empresaris individuals, persones físiques en el seu àmbit particular, entitats sense ànim de lucre, entitats del tercer sector i comunitats de propietaris.

PER QUIN IMPORT?
L’import de l’ajut a atorgar serà la suma de l’Ajut Base i l’Ajut Addicional que pogués correspondre en cada cas.

Per als programes d’incentius 1, 2 i 3, els ajuts es calcularan com un percentatge sobre el total de costos subvencionables. Per als programes d’incentius 4, 5 i 6, els ajuts s’atorgaran com a imports fixos unitaris o <<mòduls>> que cobriran parcialment els costos subvencionables.

Els valors de costos subvencionables unitaris màxims i intensitats d’ajuts o mòduls a aplicar en cadascun dels programes són els següents:

Programa d’incentius 1 i 2
1. Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: Cost subvencionable de 460€ a 1.188€/kWp (del 15% al 45% ajut sobre cost subvencionable).
2. Instal·lació eòlica autoconsum: Cost subvencionable de 1.070€ a 4.723€/kW (del 20% al 50% ajut sobre cost subvencionable).
3. Incorporació emmagatzematge autoconsum: Cost subvencionable de 200€ a 700€/kWh (del 45% al 65% ajut sobre cost subvencionable).

Programa d’incentius 3
1. Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: Cost subvencionable de 200€ a 700€/kWh (del 45% al 65% ajut sobre cost subvencionable).

Programa d’incentius 4
Sector residencial
1. Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: Ajut de 300€ a 600€/kWp.
2. Instal·lació eòlica autoconsum: Ajut de 650€ a 2.900€/kW.
3. Incorporació emmagatzematge autoconsum: Ajut de 140€ a 490€/kWh.

Administracions públiques i tercer sector
1. Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: Ajut de 500€ a 1.000€/kWp.
2. Instal·lació eòlica autoconsum: Ajut de 1.150€ a 4.100€/kW.
3. Incorporació emmagatzematge autoconsum: Ajut de 140€ a 490€/kWh.

Programa d’incentius 5
1. Incorporació d’emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: Ajut de 140€ a 490€/kWh.

Programa d’incentius 6
Sector residencial
1. Instal·lacions aerotèrmiques: Ajut de 500€/kW (màxim 3.000€/habitatge).
2. Instal·lació solar tèrmica: Ajut de 450€ a 900€/kW (màxim de 550€ a 1.800€/habitatge).
3. Biomassa: Ajut de 250€/kW (màxim de 2.500€ a 3.000€/habitatge).
4. Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: Ajut de 1.600€ a 2.250€/kW (màxim de 9.000€ a 13.500€/habitatge).

Habitatges de propietat pública i tercer sector
1. Instal·lacions aerotèrmiques: Ajut de 650€/kW (3.900€/habitatge).
2. Instal·lació solar tèrmica: Ajut de 650€ – 950€/kW (820€ – 1.850€/habitatge).
3. Biomassa: Ajut de 350€/kW (3.500€ – 4.200€/habitatge).
4. Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: Ajut de 1.700€ – 2.250€/kW (9.550€ – 13.500€/habitatge).

TERMINI
El termini per demanar la subvenció finalitza el 31 de desembre del 2023. Sempre amb el condicionant de que els fons pressupostaris no s’hagin exhaurit. L’atorgament serà per ordre de presentació. Una vegada atorgada la subvenció s’haurà de realitzar en els 18 mesos següents i també justificar-la.

JUSTIFICACIÓ
S’haurà de presentar l’oportú compte justificatiu un cop acabada l’actuació i si és el cas amb l’acompanyament de l’Informe de l’Auditor (subvencionable).

NORMES APLICABLES
Resolució ACC 3762/2021 d’1 de desembre (GENCAT).
Reial decret 477/2021 de 29 de juny (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Reial decret 244/2019 de 5 d’abril (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

CONSELLS PRÀCTICS
Per a més detalls consulteu el següent enllaç.

Vistes les dificultats per calcular l’import exacte de l’ajut i per tant decidir si val la pena demanar-lo recomanem una valoració prèvia del projecte amb els vostres enginyers i/o proveïdors de la inversió.

Per contactar amb Bou & Associats: cpx@bouassociats.com.

Girona – Desembre 2021