You are currently viewing Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

SÍ. Totes les societats, incloses les inactives, estan obligades a presentar Comptes Anuals, independentment del seu estat. Per tant, encara que no hi hagi hagut operacions durant l’exercici, caldrà presentar al Registre Mercantil tota la documentació relacionada amb aquests comptes.

D’acord amb el que estableix el Codi de Comerç en el Títol III sobre la comptabilitat dels empresaris, totes les societats mercantils han de dur a terme una comptabilitat ordenada, d’acord amb l’activitat desenvolupada i sense distingir si aquesta segueix en funcionament o no. Concretament fa referència al llibre d’Inventaris i Comptes Anuals i al Diari, a més del llibre d’actes.

D’altra banda, cal tenir en compte que les societats inactives, encara que no desenvolupin activitat econòmica han de seguir fent front a les seves obligacions, és a dir: préstecs pendents, subministraments, lloguers, comissions per comptes bancaris, amortització en cas de mantenir immobilitzat, despesa del registrador mercantil per presentació de comptes anuals… situacions que, per insignificants que siguin, generaran els moviments comptables corresponents, que afectaran al balanç.

Tot i això, moltes són les empreses que en declarar-se inactives deixen de realitzar aquestes obligacions, la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats, amb les conseqüències del seu incompliment. En aquest sentit, el tancament del full de registre de la societat suposarà un maldecap per als administradors tant si decideixen dissoldre i liquidar la societat inactiva com reactivar-la.