Actualitats Fiscals Març 2020

SUMARI Són els ocupadors els qui suporten la càrrega d’acreditar enfront d’Hisenda la veracitat de les dietes pagades als seus treballadors. Canvis en l’IVA del comerç intracomunitari. Altres mesures tributàries contemplades en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la … Llegiu mésActualitats Fiscals Març 2020

Actualitats Fiscals Febrer 2020

SUMARI Preus mitjans de venda per a 2020 aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. Titularitat dels saldos de comptes bancaris que figuren a nom de diverses persones. El Tribunal Suprem admet la legalitat de les … Llegiu mésActualitats Fiscals Febrer 2020

Actualitats Fiscals Gener 2020

SUMARI Reflexions per al tancament de l’any comptable i fiscal 2019. Comentaris al Reial Decret-llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Publicada en el BOE i amb mínims canvis l’ordre de mòduls per a 2020. Mesures tributàries programa coalició PSOE – Unides Podemos. … Llegiu mésActualitats Fiscals Gener 2020

Actualitats Fiscals Desembre 2019

SUMARI Canvis en els models 390, 349, 347 i 190. Possibles novetats tributàries per a l’any 2020. Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat de l’IVA per a 2020. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’IIVTNU (Plusvàlua) quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut. La renúncia als drets de subscripció preferent és … Llegiu mésActualitats Fiscals Desembre 2019

Actualitats Fiscals Novembre 2019

SUMARI L’exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real. El Tribunal Suprem anul·la l’apartat del Reglament d’Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l’existència d’indicis de delicte fiscal. Obligats a presentar davant l’AEAT declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Deduïbilitat en l’Impost de Societats de … Llegiu mésActualitats Fiscals Novembre 2019

Actualitats Fiscals Octubre 2019

SUMARI S’admet la deduïbilitat d’aquelles despeses justificades amb tiquets sempre que estiguin relacionades amb l’activitat econòmica. Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre el Valor Afegit. La taxació hipotecària no és un mètode vàlid per determinar el valor real d’un immoble. Impost sobre el Patrimoni. Tributació d’una indemnització per acomiadament. Les despeses de manutenció són deduïbles … Llegiu mésActualitats Fiscals Octubre 2019

Actualitats Fiscals Setembre 2019

SUMARI Una “llista blanca” d’assessors fiscals. El Tribunal Suprem anul·la les costes en els plets amb l’Agència Tributària. El Tribunal Suprem insta al Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la confiscatorietat de la plusvàlua. El tractament fiscal dels deterioraments de la cartera d’instruments de patrimoni (accions, participacions socials) i de les rendes obtingudes per transmissió d’aquesta … Llegiu mésActualitats Fiscals Setembre 2019

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

SUMARI L’administració no pot revisar conforme a un nou criteri una liquidació que s’ajusta al criteri anterior. Vinculació de la valoració d’immobles efectuada per una altra administració. Llibertat d’amortització: termini per a l’exercici de l’opció. Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat / paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferma. Destinació a ús … Llegiu mésActualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit. En la transmissió d’un terreny, … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2019

Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra … Llegiu mésActualitats Fiscals Maig 2019