Actualitats Fiscals Octubre 2019

SUMARI S’admet la deduïbilitat d’aquelles despeses justificades amb tiquets sempre que estiguin relacionades amb l’activitat econòmica. Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre el Valor Afegit. La taxació hipotecària no és un mètode vàlid per determinar el valor real d’un immoble. Impost sobre el Patrimoni. Tributació d’una indemnització per acomiadament. Les despeses de manutenció són deduïbles … Llegiu mésActualitats Fiscals Octubre 2019

Actualitats Fiscals Setembre 2019

SUMARI Una “llista blanca” d’assessors fiscals. El Tribunal Suprem anul·la les costes en els plets amb l’Agència Tributària. El Tribunal Suprem insta al Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la confiscatorietat de la plusvàlua. El tractament fiscal dels deterioraments de la cartera d’instruments de patrimoni (accions, participacions socials) i de les rendes obtingudes per transmissió d’aquesta … Llegiu mésActualitats Fiscals Setembre 2019

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

SUMARI L’administració no pot revisar conforme a un nou criteri una liquidació que s’ajusta al criteri anterior. Vinculació de la valoració d’immobles efectuada per una altra administració. Llibertat d’amortització: termini per a l’exercici de l’opció. Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat / paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferma. Destinació a ús … Llegiu mésActualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit. En la transmissió d’un terreny, … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2019

Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra … Llegiu mésActualitats Fiscals Maig 2019

Actualitats Fiscals Abril 2019

SUMARI El Compliance tributari. Novetats fiscals en matèria d’habitatge i lloguer. Nota de l’AEAT sobre interposició de societats per persones físiques. Règim de vendes a distància de l’Impost sobre el Valor Afegit. Models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patromini 2018. Desenvolupament comptable del PGC relatiu … Llegiu mésActualitats Fiscals Abril 2019

Actualitats Fiscals Març 2019

SUMARI Impost sobre el Valor Afegit. Precisions d’aplicació del tipus reduït del 10 per 100 als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics. Deducció dels donatius en col·legis concertats. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Despeses per escoles bressol. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’exempció de les indemnitzacions aconsegueix … Llegiu mésActualitats Fiscals Març 2019

Actualitats Fiscals Febrer 2019

SUMARI Novetats tributàries en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019. Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019. No deduïbilitat dels ingressos de l’activitat econòmica de la factura del telèfon mòbil, utilitzat indistintament per a l’activitat econòmica i per a finalitats particulars. La devolució de … Llegiu mésActualitats Fiscals Febrer 2019

Actualitats Fiscals Gener 2019

SUMARI Exempció en l’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social. Mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i règim especial simplificat en l’IVA per a 2019. Novetats comptables en perspectiva. Procediment d’infracció contra Espanya (Número 2014/4330) per la regulació del règim sancionador de la declaració de béns i drets a l’estranger (model 720). … Llegiu mésActualitats Fiscals Gener 2019