You are currently viewing Actualitats Fiscals Setembre 2022

Actualitats Fiscals Setembre 2022

SUMARI

  1. El Tribunal Suprem admet que pugui ser despesa deduïble la retribució abonada per una societat a un soci majoritari no administrador.
  2. La Direcció General de Tributs canvia el seu criteri sobre el reconeixement ”EXNOVO” de deduccions generades en exercicis prescrits.
  3. Novetats tributàries contemplades en la Llei Orgànica 9/2022 quant a l’Impost sobre el Dipòsit de Residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.
  4. Tots els autònoms hauran de declarar en l’IRPF sense que els siguin d’aplicació els límits mínims generals per declarar i altres modificacions contemplades en el RDL 13/2022.
  5. Novetats en relació amb les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
  6. Impost sobre Successions. El Tribunal Suprem rebutja que les accions i les participacions socials s’usin per calcular el concepte d’ ”aixovar domèstic”.
  7. El TEAC aplica la doctrina fixada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en sentència de 27 de gener de 2022 relativa a l’incompliment de l’obligació d’informar de béns i drets situats a l’estranger (Model 720).