You are currently viewing He de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

He de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

El 30 de gener de 2023 finalitza el termini de presentació del model 390 corresponent a l’exercici 2022, que com ja indicàvem en un comentari anterior, ha de coincidir amb l’acumulatiu de les autoliquidacions de l’IVA de l’any passat, inclosa la presentada ara al gener.

Ara bé, no tots els subjectes passius de l’IVA han de presentar el model 390. Amb caràcter general, només estan obligats a presentar la declaració-resum anual de l’IVA aquells que tinguin l’obligació de presentar autoliquidacions trimestrals de l’IVA (model 303).

Per tant, no han de presentar el model 390:

 • Subjectes passius obligats a presentar autoliquidacions no periòdiques, com el model 309.
 • Subjectes passius obligats a presentar només el model 369 de declaració d’IVA dels règims especials de finestreta única (es refereix a l’IVA meritat en altres països de la Unió Europea).
 • Subjectes passius que portin els Llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA), és a dir:
  a) Grans Empreses (volum d’operacions superior a 6.010.121,04€ anuals).
  b) Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA).
  c) Grup d’entitats a efectes de l’IVA.
  d) Qui hagués optat voluntàriament pel mateix (tot i que presenti trimestralment el model 303 de l’IVA).

A més, tampoc hauran de presentar el model 390, encara que presentin el model 303 trimestralment, els que exclusivament realitzin les següents activitats:

 • Activitats que tributin en el règim simplificat de l’IVA (Mòduls), i/o
 • Activitat d’arrendament de béns immobles urbans.

Recordi que:
Els subjectes exonerats de presentar el model 390 han d’emplenar en l’últim període de liquidació de l’any (4T o 12) l’apartat específic del model d’autoliquidació de l’IVA per identificar les activitats a què es refereix la declaració i consignar el detall del volum total d’operacions realitzades en l’exercici.

Pel que, si no es presenta l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici si s’estarà obligat a presentar el model 390. Seria el cas de les societats dissoltes amb anterioritat a aquest període.