You are currently viewing Impost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

Impost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

La Direcció General de Tributs (DGT), en consulta V2304-21 de 16 d’agost de 2021, estableix que la normativa autonòmica en matèria d’Impost sobre Patrimoni també és aplicable a no residents, i no només residents a la UE o al EEU, sinó també residents a tercers països.

El cas plantejat en aquesta consulta és el d’un contribuent resident fiscal a Espanya que s’està plantejant traslladar la residència a Suïssa adquirint la residència fiscal en aquest país per a l’exercici 2022.

La consultant és accionista d’una empresa familiar en què participa en un percentatge superior al 5% a títol individual, i té la resta de participacions d’aquesta societat, fins al 100% del capital social, juntament amb els seus germans i la seva mare.

Fins ara, la consultant havia estat subjecte passiu de l’Impost sobre el Patrimoni per obligació personal. En l’actualitat, resideix a efectes fiscals a la Comunitat Autònoma de Madrid, per la qual cosa s’ha aplicat la bonificació del 100% establerta a la normativa autonòmica aprovada en aquesta regió.

La consultant vol saber si una vegada adquireixi la residència fiscal suïssa podrà continuar aplicant l’exempció per empresa familiar prevista a l’article 4 Vuit. Dos de la Llei de l’Impost sobre Patrimoni i quines són les implicacions fiscals derivades del possible canvi de residència en relació amb l’Impost sobre Successions i Donacions.

En relació amb la primera de les qüestions plantejades, és a dir, la relacionada amb les implicacions fiscals a l’Impost sobre el Patrimoni derivades del canvi de residència fiscal a Suïssa, l’òrgan consultiu estableix el següent:

  • La consultant, d’acord amb allò exposat, passaria a ser no resident fiscal a Espanya, adquirint la residència a Suïssa, estaria subjecta a aquest impost per obligació real, pels béns o drets dels quals sigui titular quan aquests estiguessin situats, poguessin exercitar-se o s’hagin de complir en territori espanyol.
  • La subjecció a l’impost per obligació real no constitueix un obstacle per aplicar l’exempció prevista a l’article 4. Vuit. Dos de la LIP, sempre que es compleixin tots els requisits continguts en aquest apartat relatius a: i) desenvolupament d’una activitat econòmica; ii) percentatge de participació superior al 5% computat de manera individual, o del 20% conjuntament amb el grup familiar; i iii) exercici de funcions de direcció a l’entitat, percebent per això retribucions superiors al 50% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i de treball personal.
  • Respecte a l’últim dels requisits per a l’accés a l’exempció, referent a les funcions de direcció a l’entitat, percebent per això una remuneració que representi més del 50% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i de treball personal”, s’haurà de tenir en compte al còmput la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i de treball personal, tant a Espanya com a l’estranger. Quan la participació a l’entitat es posseeixi de manera conjunta amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau, ja tingui el seu origen el parentiu en la consanguinitat, l’afinitat o l’adopció; les funcions de direcció i les remuneracions que se’n derivin s’han de complir, almenys, en una de les persones del grup de parentiu, sens perjudici que totes tinguin dret a l’exempció.
  • La consultant, tindria la seva residència fiscal a Suïssa, i l’Impost sobre el Patrimoni haurà de tributar a Espanya, per obligació real, pels béns i els drets dels quals siguin titulars, que estiguin situats, puguin exercitar-se o s’hagin de complir en territori espanyol. Tot i ser resident en un país tercer, no pertanyent a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu, des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2021 serà aplicable la disposició addicional quarta de la LIP. Per tant, la normativa aplicable no només és la de l’Estat, sinó també la normativa autonòmica de la Comunitat de Madrid. L’organisme competent per a l’exacció de l’impost, en no existir punt de connexió, és l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

No es realitza cap pronunciament en relació amb les qüestions plantejades relatives a l’Impost sobre Successions i Donacions per tractar-se de qüestions hipotètiques, basades en supòsits que ni s’han produït ni se sap si es produiran.

Res de nou aporta el centre consultiu en aquesta consulta en relació amb l’aplicació de l’exempció sobre les participacions en entitats que preveu l’article 4. Vuit. Dos LIP, als contribuents per obligació real per aquest impost, ja que reitera el seu criteri ja manifestat a les consultants vinculants V2341-06 de 23 de novembre de 2006 i V0428-13 de 13 de febrer de 2013.

El que és realment nou d’aquesta consulta és que, per primera vegada, la Direcció General de Tributs aplica la modificació introduïda per la Llei 11/2021 de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal a la Disposició addicional quarta de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, “Especialitats de la tributació dels contribuents no residents”, per la qual s’amplia el dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiqui el major valor dels béns i drets per a tots els contribuents no residents, no només per als residents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu. És un canvi important que posa fi a la discriminació existent fins ara.