You are currently viewing Novetats a tenir en compte a la declaració de la Renda 2021

Novetats a tenir en compte a la declaració de la Renda 2021

RENDES EXEMPTES
Rendiments del Treball. Exempció del 50% dels rendiments del treball pels tripulants de vaixells canaris inscrits al Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres de Canàries
Des de l’1 de gener de 2021, l’exempció del 50% dels rendiments de treball també és aplicable als tripulants, contribuents de l’IRPF, dels vaixells d’empreses navilieres inscrites al Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguessin registrats a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (en aquests casos els vaixells esmentats passen a ser considerats com a inscrits en el Registre Especial, sempre que compleixin els mateixos requisits i condicions que els inscrits).

Ajuts per danys personals causats per desastres naturals

 • Exempció per a les ajudes concedides per defunció i incapacitat absoluta permanent.
 • Exempció de les ajudes concedides per danys personals causats pel volcà de La Palma.

Ajuts per reparar la destrucció d’elements patrimonials per catàstrofes naturals

 • S’hi inclou específicament l’erupció volcànica com a causa per declarar exempta la percepció d’ajudes públiques que tinguin per objecte reparar la destrucció que aquesta ocasioni en elements patrimonials (DA Cinquena de la LIRPF).

Subvencions i ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

 • No s’integraran en l’exercici 2021 i següents, les ajudes i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis (en virtut dels diferents programes establerts als Reials Decret 691/2021, 737/2020 i 853/2021).
 • Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, com a conseqüència de l’erupció del volcà de Cimera Vella a l’illa de la Palma, s’incorpora expressament, entre les causes naturals que determinen la no tributació a l’IRPF dels ajuts públics per destrucció d’elements patrimonials, la menció a l'”erupció volcànica” (DA Cinquena de la LIRPF).


RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI
Despeses deduïbles. Saldos de dubtós cobrament

Per als exercicis 2020 i 2021 es redueix de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tingui la consideració de “saldo de dubtós cobrament” i es pot deduir del rendiment íntegre.

Rebaixa a la renda arrendatària pel lloguer de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021
Els “grans tenidors” que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent del d’habitatge i els arrendataris del qual destinen l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica, podran computar com a despesa deduïble dels rendiments de capital immobiliari la quantia de la rebaixa a la renda arrendatària que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021, quan es tracti de lloguers de locals realitzat a determinats empresaris, sempre que es compleixin els requisits exigits per la norma. (DA quarantena novena de la LIRPF).

Amortització d’immobles adquirits a títol gratuït
A l’efecte de determinar l’amortització aplicable en el cas d’immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació, el cost d’adquisició satisfet serà el valor del bé adquirit en aplicació de les normes sobre Impost sobre Successions o Donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens (exclòs del còmput el valor del sòl), més les despeses i els tributs inherents a l’adquisició que correspongui a la construcció i, si escau, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits. (STS 1130/2021, de 15 de setembre).

Reduccions. Reducció per arrendament d’habitatge
La reducció del 60% només és aplicable sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que sigui aplicable sobre el rendiment net positiu calculat durant un procediment de comprovació (Modificació de l’article 23.2 LIRPF) .

QUOTA DE L’IMPOST
Base liquidable general – Escala estatal
A l’escala aplicable a la base liquidable general de l’impost s’introdueix un nou tram que suposa la tributació al 24,50 a partir de 300.000€.

Base liquidable de l’estalvi
A partir de 200.000€ la tributació serà al 26%, fet que suposa un increment de tres punts percentuals.

Gravamen aplicable a contribuents de l’IRPF residents a l’estranger
Escala de gravamen de la base liquidable estalvi: nou tram a partir de 200.000€ amb un tipus de gravamen aplicable del 26%.

Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol

 • S’eleva el tipus aplicable del 45 al 47% a la part de la base liquidable que superi els 600.000€.
 • En el cas de les rendes a què fa referència l’article 25.1.f) del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, introdueix un nou tram a partir de 200.000€ amb un tipus de gravamen aplicable del 26%.


DEDUCCIONS
Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

 • S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a esdeveniments d’interès públic excepcional (LPGE 2021).
 • Des de l’1 de gener de 2021, que es puguin aplicar les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles (Article 36.1 LIS) i per producció de determinats espectacles en viu d’arts escèniques i musicals (Article 36.3 LIS), a més dels contribuents que realitzin les produccions (productors), els contribuents, empresaris o professionals que participin en el finançament d’aquestes (inversors), quan aquests darrers aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole respecte dels resultats d’aquest, la propietat dels quals haurà de ser en tot cas de la productora. Aquestes aportacions es poden fer en qualsevol fase de la producció fins a l’obtenció del certificat de nacionalitat.
 • Límits conjunts:
  • S’estableix que el límit incrementat del 50% s’aplica atenent no només l’import de les deduccions previstes a l’article 35 (deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) sinó també l’import de les de l’article 36 de la LIS (deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals).
 • Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya.

S’introdueixen els requisits que han de complir els productors i les productores que s’encarreguin de l’execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada per poder aplicar aquesta deducció.

Règim especial de les inversions empresarials a les Canàries
La disposició final primera de la Llei 14/2021, d’11 d’octubre (BOE del 12), va modificar la redacció de la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries , per establir que l’import de totes les deduccions de l’article 36 de la LIS no podrà ser superior al resultat d’incrementar en un 80% l’import màxim a què es refereix aquest article quan es tracti de produccions o despeses realitzades a les Canàries, donat que la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1991, primer paràgraf, pel que fa al 36.1 de la LIS fa referència a “incrementar en un 80% l’import màxim a què es refereix aquest article quan es tracti de produccions realitzades a Canàries”.

Com a conseqüència de l’anterior:

 • L’import de la deducció de l’article 36.1 de la LIS no pot ser superior a 18 milions d’€ quan es tracti de produccions fetes a les Canàries.
 • L’import de la deducció de l’article 36.2 de la LIS no podrà ser superior a 18 milions d’€ quan es tracti de despeses realitzades a les Canàries.
 • L’import de la deducció de l’article 36.3 de la LIS no podrà ser superior a 900.000€ per producció.

Deducció per donatius

 • Amb efectes 1 de gener de 2021, es fa una nova redacció de l’article 2 de la Llei 49/2002 que enumera les entitats beneficiàries de mecenatge.
 • Donatius, donacions i aportacions per a activitats prioritàries de mecenatge. La LPGE 2021 estableix per al 2021 les que es consideren activitats prioritàries de mecenatge i eleva en cinc punts percentuals els percentatges i límits de la deducció per donatius de l’article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, en relació amb aquestes activitats.

Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica
S’afegeix una disposició addicional cinquantena per introduir tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l’impost aplicable a partir del 6 d’octubre de 2021.

En les tres modalitats de deducció, es requereix que les quantitats que donen dret a la deducció siguin satisfetes a les persones o entitats que facin les obres mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit, així com als que expedeixin els certificats. No donen dret a deducció les quantitats satisfetes mitjançant diners de curs legal.

Primera deducció: per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge.

 • Import de la deducció: 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (6-10-2021) i fins al 31 de desembre del 2022 per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual o un altre habitatge de lloguer o en expectativa de lloguer (sempre que es llogui abans del 31 de desembre de 2023).
 • Base màxima de deducció: 5.000€ anuals.
 • Sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 7% a la demanda de calefacció i refrigeració.
 • Acreditació: mitjançant la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 • No aplica la deducció si les obres es fan en part de l’habitatge afecta activitat econòmica, places de garatges, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Moment de pràctica de la deducció: en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica després de la realització de les obres. El certificat ha de ser expedit abans de l’1 de gener del 2023.

Segona deducció: per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge.

 • Import de la deducció: 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (6-10-2021) i fins al 31 de desembre del 2022 per a la millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge habitual o un altre habitatge de lloguer o en expectativa de lloguer (sempre que es llogui abans del 31 de desembre de 2023).
 • Base màxima de deducció: 7.500€ anuals.
 • Sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable.
 • Acreditació: a través de la reducció del referit indicador de consum d’energia primària no renovable del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», escala de qualificació.
 • No aplica la deducció si les obres es fan en part de l’habitatge afecta activitat econòmica, places de garatges, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Moment de pràctica de la deducció: en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica després de la realització de les obres. El certificat ha de ser expedit abans de l’1 de gener del 2023.

Tercera deducció: per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica a edificis d’ús predominant residencial.

 • Import de la deducció: 60% de les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge ubicat en edifici d’ús predominantment residencial per obres de rehabilitació energètica realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (6-10-2021) i fins al 31 de desembre del 2023 fins a un màxim d’inversió total 15.000€ (base màxima acumulada en tres anys).
 • Base màxima de deducció: 5.000€ anuals. Les quantitats no deduïdes per excedir la base màxima anual es poden deduir, amb el mateix límit, en els 4 exercicis següents, sense que la base acumulada excedeixi els 15.000€.
 • Obres en què s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on s’ubica.
 • Acreditació: a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, com a mínim un 30%, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació.
 • S’assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s’hi haguessin adquirit.
 • No aplica la deducció per les obres realitzades a la part de l’habitatge que es troba afecta a una activitat econòmica.
 • Moment de pràctica de la deducció: la deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun, sempre que s’hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en què es vagi a practicar la deducció, el certificat d’eficiència energètica esmentat. Aquest certificat haurà de ser expedit abans de l’1 de gener de 2024.


ALTRES QÜESTIONS
IPREM: L’import de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per al 2021 queda fixat a 7.908,60€.

INTERES LEGAL DELS DINERS: L’interès legal dels diners en l’exercici 2021 es manté en el 3% i l’interès de demora a què fa referència l’article 26.6 de la Llei General Tributària en el 3,75%.

Des de Bou & Associats, estem a la vostre disposició per si és del vostre interès presentar la Renda de l’exercici 2021 amb nosaltres.