Bou & Associats | Pla d'Inspecció de l'Agència Tributària pel 2019
Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària pel 2019

Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària pel 2019

Un any més l’AEAT informa tal com es preceptiu de les seves accions prioritàries de control i d’inspecció de l’any en curs.

En aquests moments el protagonisme és per l’anàlisi de dades que arriben de tots costats a l’Administració Tributària, les “Big Data”, a saber:

– Del SII (IVA de determinades empreses) per controlar als contribuents no obligats al SII (detecció discrepàncies en les operacions declarades per IVA).
– D’administracions autonòmiques.
– D’altres països (bancs i institucions) per detectar fons ocults.
– D’entitats financeres, notaris i altres operadors.
– De les declaracions d’altres contribuents.

Altres objectius prioritaris són:

– Detecció de mecanismes de planificació fiscal agressiva a partir de la nova obligació als professionals de declarar-les.
– Control de grans patrimonis.
– Detecció de béns a l’estranger.
– Xarxes societàries il·lògiques.
– Control de l’ús abusiu de societats per reduir la tributació, ull en el cas de professionals.
– Més control a les petites societats (punt nou), principalment comprovacions limitades que poden derivar en inspecció. Es vigilarà la possible obstrucció per facilitar dades i els paràmetres anormals en llurs declaracions.
– Detecció de les simulacions de residència fiscal.
– Detecció de societats sense estructura productiva real.
– Control de declaracions de contribuents ja inspeccionats.
– Control origen dels fons on intervinguin criptomonedes.
– Combat contra el frau transfronterer de l’IVA.

Es seguirà amb actuacions com ara:

– Inspeccions a sectors coneguts d’economia submergida.
Entrada a seus socials i de negocis (recordeu que l’entrada no pot ser sense ordre judicial i/o permís del contribuent o el seu representant).
– Control de motius dels no declarants per IRPF.
– Controls d’activitats que siguin l’últim escaló de l’IVA, és a dir, amb tracte amb els consumidors fiscals.
– Vigilància de l’activitat de comerç electrònic, el seus mitjans de pagament i la distribució associada.
– Control preventiu del Registre d’Operadors Intracomunitaris, accés i depuració del cens.
– Els sectors de vehicles i d’importacions asiàtiques seran degudament fiscalitzats degut a les trames de frau detectades.
– Control de compensació de pèrdues en grups fiscals consolidats i de nivells baixos d’activitat.
– Revisions de lloguers d’immobles no declarats (model 179).
– Derivacions de responsabilitat per deutes fiscals i detecció d’insolvències punibles i aparents.
– Intercanvis amb les Comunitats Autònomes per detectar divergències pel que fa a graus de discapacitat, famílies nombroses, valors transmissió d’immobles i tributació per IVA, deduccions tram autonòmic, operacions de reestructuració empresarial, requisits deducció Impost de Successions, ….

Com poden observar el ventall de propòsits és molt ampli, tampoc cal angoixar-se, però cal tenir en compte que l’Agència Tributària es més activa i té més dades. Hem destacat aquells punts on cal estar més curosos per evitar problemes.

El nostre consell és per un costat extremar l’exactitud de les dades que proporcionem a l’Agència Tributària ja que les discrepàncies són garantia de control i per l’altre ressituar la possible estratègia tributària que segueix el contribuent (societats patrimonials, societats professionals, sous a l’entorn familiar, …) per analitzar la seva idoneïtat amb les directrius del Pla d’Inspecció i de les jurisprudencials.

Com sempre estem a la vostra disposició per tractar de qualsevol tema relacionat amb el contingut del present.

Antoni Bou Miàs – Conseller Delegat Bou & Associats SA