You are currently viewing Plusvàlua municipal: Quan puc recórrer? Esquema de situacions i alternatives

Plusvàlua municipal: Quan puc recórrer? Esquema de situacions i alternatives

La STC 182/2021, de 26 d’octubre, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del TRLHL, declarant quant a l’abast i els efectes els següents:

  • Els preceptes esmentats queden expulsats de l’ordenament jurídic i es provoca un buit normatiu que impedeix liquidar, recaptar, comprovar, revisar i exigir el tribut mentre no es cobreixi aquest buit normatiu. Aquesta declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat té efectes a partir de la publicació al BOE de la sentència (fet que encara no s’ha produït) però els efectes seran ex tunc (des de sempre).
  • No es poden revisar les situacions següents:
    • Obligacions meritades que a data de 26/10/2021 hagin estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma.
    • Liquidacions (provisionals o definitives) no impugnades abans del 26/10/2021, encara que no s’hagi esgotat el termini (generalment d’1 mes).
    • Autoliquidacions la impugnació de les quals (ex art. 120.3 LGT) no hagi estat sol·licitada abans del 26/10/2021.

D’altra banda, el RDL 26/2021, de 8 de novembre, introdueix les modificacions pertinents al TRLRHL per adaptar l’impost a les exigències constitucionals.

Aquesta nova regulació s’aprova sense caràcter retroactiu i, per tant, només aplicable a obligacions meritades a partir de la seva entrada en vigor, és a dir, a partir del 10 de novembre del 2021.

En base a això, si la nova normativa únicament s’aplica a situacions a partir del 10 de novembre de 2021 i, una vegada publicada la sentència al BOE, la normativa anterior queda expulsada de l’ordenament jurídic amb efectes ex tunc, es produeixen determinades situacions en què l’impost no pot ser exigible: situacions meritades amb anterioritat al 10 de novembre de 2021 que no haguessin estat liquidades o autoliquidades o la liquidació o autoliquidació de les quals tingués lloc entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021. En aquests casos, la normativa anterior no pot ser aplicada perquè està expulsada de l’ordenament jurídic i la nova normativa tampoc no està en vigor.

En el següent esquema, tractem de descriure les diferents situacions abans les que el contribuent es pot veure i les possibles vies o alternatives -en cas d’haver-les- a adoptar.

VISUALITZAR ESQUEMA