Bou & Associats | Quins terminis tinc per presentar els comptes anuals? Com influeix en la presentació de l'Impost sobre Societats?
Quins terminis tinc per presentar els comptes anuals? Com influeix en la presentació de l’Impost sobre Societats?

Quins terminis tinc per presentar els comptes anuals? Com influeix en la presentació de l’Impost sobre Societats?

El 2020 és un any atípic, amb la COVID-19 i les mesures aprovades com a senyal d’identitat. Precisament per aquest motiu una de les coses “segures”, inalterables, any rere any són els terminis administratius, han saltat pels aires. Segons el cas concret han estat suspesos, prorrogats, ampliats, inamovibles… fins a tal punt que s’ha vist alterada la seqüència lògica del mes de juliol d’entrar amb els comptes aprovats, presentar la declaració de l’Impost sobre Societats i acabar amb el dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil.

En aquest sentit, ha de saber que s’han retardat els terminis per formular i aprovar els comptes anuals, però no així per a la declaració de l’Impost sobre Societats, de tal manera que es pot donar el cas d’haver de presentar el model 200 sense tenir aprovats els comptes anuals.

Així, l’1 de juny de 2020, es va reprendre de nou el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals, reduint-se a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals després de la seva formulació i mantenint-se el termini d’un mes per dipositar els comptes en el Registre Mercantil després de la seva aprovació, el que ens dóna el 30 de novembre de 2020 com a data límit per a dipositar els comptes anuals de 2019 a termini sempre que l’aprovació dels comptes s’hagués realitzat l’últim dia del termini fixat, és a dir, el 31 d’octubre de 2020.

Comptes anuals 2019
Formulació dels Comptes Anuals – Termini màxim: 31/08/2020
Legalització de llibres oficials – Termini màxim: 30/09/2020
Aprovació dels Comptes Anuals – Termini màxim: 31/10/2020
Dipòsit dels Comptes Anuals – Termini màxim: 30/11/2020

Es considera vàlida i en termini la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes amb anterioritat.

D’altra banda, estem obligats a presentar el model 200 de declaració de l’Impost sobre Societats de 2019 entre l’1 i el 27 de juliol de 2020. Però si vam aprovar els comptes anuals amb posterioritat i hi ha canvis, podrem presentar una segona declaració sense recàrrecs fins el 30 de novembre de 2020.

En conseqüència, el model 200 incorpora un nou apartat a la pàgina 1 per marcar en quin supòsit ens trobem i una nova casella 02311 (02312 si tributa en Administracions tributàries forals) a la pàgina 14 bis del model 200 per indicar l’import que va resultar a ingressar o la devolució sol·licitada en la declaració originària per aquest motiu.

Per tant, a l’hora de presentar l’Impost sobre Societats poden donar-se dues opcions:

Ja s’han aprovat els comptes anuals: No caldrà marcar cap de les dues caselles.

Encara no s’han aprovat els comptes: utilitzarem la millor estimació possible i marcarem la casella Declaració corresponent a l’art. 124.1 LIS sense aprovar comptes anuals. Marcar aquesta casella no obliga a presentar una nova declaració quan s’aprovin els comptes anuals, només si hi ha canvis.

Si ens trobem en aquest segon supòsit i l’autoliquidació de l’Impost que hagi de resultar d’acord amb els comptes anuals aprovats diferent de la presentada, tot i que no afecti la liquidació, ha de presentar una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020. en aquest cas, a l’hora de presentar aquesta nova segona declaració regulada en l’article 12.2 del Reial decret llei 19/2020, hem de marcar la casella nova declaració art. 12.2. Reial decret llei 19/2020.

No ha d’oblidar que quan es vegi obligat a presentar aquesta 2ª Declaració, al diferir els comptes aprovats de les presentades en la primera declaració, aquesta pot ser:

Complementària: Si d’ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l’autoliquidació anterior. Meritarà interessos de demora, però no genera recàrrecs per declaració extemporània.

Si la nova declaració fos complementària, a més, haurà de marcar la casella corresponent a declaració complementària que trobareu a la pàgina 1 del Model 200 i a la pàgina 14 bis haurà d’emplenar els imports correlacionats per a les autoliquidacions complementàries.

Rectificativa: Si d’ella resultés una quantitat a ingressar inferior o una quantitat a retornar superior a la derivada de l’autoliquidació anterior. No es meriten interessos de demora excepte quan de la rectificació resulti una quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior.

En aquest cas de nova declaració no complementària, a la pàgina 14 bis s’incorporen noves caselles que permetin gestionar la “Nova declaració art. 12.2.b) Reial decret llei 19/2020 no complementària”, fins al 30 de novembre de 2020.

Quan es presenti la nova declaració com a conseqüència de l’aprovació dels comptes anuals, independentment que sigui complementària o no, haurà d’emplenar el número de justificant de la declaració anterior en què es va marcar la clau Declaració corresponent a l’art. 124.1 LIS sense aprovar comptes anuals.