Bou & Associats | 10 raons per consultar amb el seu assessor abans de confirmar l'esborrany de Renda o IRPF de 2019
10 raons per consultar amb el seu assessor abans de confirmar l’esborrany de Renda o IRPF de 2019

10 raons per consultar amb el seu assessor abans de confirmar l’esborrany de Renda o IRPF de 2019

L’emplenament de la declaració de la Renda pot ser una tasca molt senzilla o extremadament complexa. Pel que té escassos coneixements fiscals pot ser tan fàcil com accedir a Renda Web, veure que l’import surt a retornar i abalançar-se sobre el botó de presentar declaració. No obstant això, aquesta pressa i falta de comprovació pot sortir cara, ja que poden no estar-se incloent deduccions o l’esborrany pot tenir errors, cosa que també pot sortir car al contribuent.

Encara hi ha temps per comprovar la declaració de la Renda amb un assessor fiscal, ja que el termini per a la seva presentació arrenca l’1 d’abril i acaba el 30 de juny de 2020.

Novetats 2020 en l’esborrany de l’IRPF
Si l’any passat introduïa novetats en l’operativa, com l’obligatorietat de presentar via electrònica, mitjançant assistència telefònica amb cita prèvia o presencialment la declaració de la renda (descartant el paper com a forma de presentació), el 2020 també hi ha una sèrie de canvis:

 • La identificació del domicili fiscal.

 • L’emplenament dels béns immobles, el nou annex «D».

 • Els rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa.

10 raons per les quals ha de consultar amb un assessor abans de presentar l’IRPF
Hi ha determinats supòsits relacionats amb la declaració de la renda que convé revisar i, també, consultar amb un assessor fiscal, abans de presentar-la, ja que hi ha certes dades que no són tingudes en compte al confeccionar l’esborrany.

1. Realització d’una activitat econòmica:

 • En el cas que es realitzi una activitat econòmica, ja sigui en estimació directa, simplificada o en mòduls, l’esborrany no recull els rendiments obtinguts en la mateixa, ni té en compte les despeses deduïbles ni les amortitzacions que puguin ser deduïbles en la activitat.

2. Canvi de residència habitual:

 • Si es produeix un canvi de residència i es té una hipoteca, constituïda amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, per la qual s’apliquen deduccions, al perdre l’habitatge el caràcter d’habitual, no es podran seguir aplicant aquestes deduccions, per la qual que, si apareixen en l’esborrany de Renda Web, s’hauran d’eliminar.

3. Acceptació d’un treball fora del municipi de residència habitual:

 • Hi ha una reducció creada de manera específica per a les persones que hagin canviat de residència a un altre municipi per motius laborals, sent necessari per a la seva aplicació que el treballador hagi estat inscrit en el passat en una oficina d’atur i que el trasllat de residència sigui a un nou municipi.

 • No obstant això, queden exclosos els qui hagin estudiat una oposició i es traslladin per exercir un lloc de treball com a funcionari.

4. Venda d’actius financers i immobles:

 • Les dades fiscals només reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua obtingut, que es calcula com la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició.

 • A més, no es tenen en compte els coeficients d’actualització dels valors, així com, en el cas de l’habitatge habitual, l’exempció del benefici obtingut per reinversió.

5. No es tenen en compte totes les reduccions:

Els rendiments íntegres es computen en la seva totalitat, excepte que els sigui aplicable alguna de les reduccions següents, que s’han de tenir en compte:

 • Rendiments irregulars: reducció del 30%.

 • Prestacions de determinats sistemes de previsió social: reducció del 30%.

 • Reduccions del Règim transitori: assegurances col·lectives, i determinats sistemes de previsió social.

6. No es tenen en compte totes les deduccions:

 • La pròpia declaració ja t’avisa que es revisin les deduccions autonòmiques.

7. Anualitats per aliments satisfetes als fills i pensions compensatòries al cònjuge:

 • Aquest tipus d’ingressos no es reflecteixen en l’esborrany, pel que en cas de percebre han de ser declarats.

8. Arrendaments d’habitatges de vacances i rendes immobiliàries imputades:

 • L’Agència Tributària només té en compte els ingressos per lloguers que estan sotmesos a retenció i sempre que l’inquilí hagi ingressat la mateixa, de manera que el contribuent ha de declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d’un habitatge de vacances, així com deduir les despeses necessàries per realitzar l’activitat.

 • Hisenda està focalitzant aquest tipus d’activitats per a detectar ingressos no declarats, fins al punt que aquest any per sorpresa han obligat a incloure els NIF de dos dels arrendataris, per poder guardar les dades relatives als ingressos i despeses deduïbles.

 • D’altra banda, un habitatge buit generarà rendes immobiliàries imputades, a l’igual que un habitatge que no es llogui tot l’any i es trobi part d’aquest a disposició dels seus titulars. També els garatges i altres tipus d’immobles generen aquest tipus de rendes.

9. Elecció de la forma de tributació:

 • L’esborrany no sempre calcula la millor opció de tributació per al subjecte passiu, sent en molts casos més avantatjosa la tributació conjunta que la individual.

10. Quotes a sindicats, col·legis professionals o despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent:

 • Les despeses de defensa jurídica per acomiadament de treballador no apareixeran en la declaració.

Encara que hàgim presentat la declaració de la renda, encara som a temps de consultar amb el nostre assessor fiscal. Si aquest detecta que hem de realitzar alguna modificació, Renda Web permet fer algunes modificacions, i si no sempre podem recórrer als procediments habituals.

Font: SAGE