You are currently viewing 7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball

7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball

Sembla que les empreses han deixat per a última hora l’obligació de portar el registre de jornada, cosa que no ens sorprèn per altra banda, veient com moltes d’elles van portar l’adaptació a una altra normativa, com podria ser el RGPD. Per resoldre qualsevol dubte i ajudar-les complir amb la llei s’ha publicat la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball.

Malgrat tot l’enrenou aixecat cal tenir en compte que no ens trobem davant res de nou, ja que el registre horari era obligatori en les empreses que tinguessin empleats a jornada parcial, una part important d’elles ja haurien de tenir implantat. En tot cas, sorgeixen dubtes per a aquelles que ara ho han de posar en marxa i que aquesta Guia del Ministeri vol solucionar.

Entre els aclariments que ofereix la guia destaca que:

1. Serà vàlid qualsevol sistema o mitjà, en suport paper o telemàtic, apte per a complir l’objectiu legal, és a dir, proporcionar informació fiable, immodificable i no manipulable a posteriori, ja sigui per l’empresari o pel propi treballador.

2. No cal lliurar còpia dels registres als empleats, llevat de pacte exprés que determini el contrari. Només es detalla que els registres han de romandre a disposició dels empleats si així ho sol·liciten, així com representants sindicals o Inspecció i Seguretat Social.

3. En el cas d’un empleat subcontractat, correspon a la veritable empleadora el compliment de les obligacions laborals, incloent les relatives al registre de jornada.

4. Els treballadors desplaçats, a altres centres o clients, també han de realitzar el registre de jornada.

5. No és obligatori registrar les pauses per menjar i descansos regulats estatutàriament, encara que si és recomanable que quedi constància dels mateixos.

6. Els socis treballadors, cooperativistes o autònoms no estan obligats a registrar la seva jornada.

7. El registre de la jornada irregular, que hi ha dies que pot allargar-se i altres ser més curt haurà de realitzar igualment. Si la flexibilitat horària porta a exigir una jornada mensual, un excés de jornada en un dia no s’ha de comptabilitzar com a hores extres si no se supera el pactat per a la mensualitat.

La veritat és que ja s’han donat directrius a la Inspecció per tenir una mica de màniga ampla al principi, però la realitat és que les empreses hauran de posar-se mans a l’obra per no endur-se sorpreses i sancions que poden superar els 6.000 euros en cas d’incompliment del registre de jornada, i superar-lo fins i tot si tenen multes de la Seguretat Social per no cotitzar l’excés d’hores realitzades.

Font: Pymes y Autónomos