Bou & Associats | Actualitats Fiscals Octubre 2019
Actualitats Fiscals Octubre 2019

Actualitats Fiscals Octubre 2019

SUMARI

  1. S’admet la deduïbilitat d’aquelles despeses justificades amb tiquets sempre que estiguin relacionades amb l’activitat econòmica.
  2. Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre el Valor Afegit.
  3. La taxació hipotecària no és un mètode vàlid per determinar el valor real d’un immoble.
  4. Impost sobre el Patrimoni. Tributació d’una indemnització per acomiadament.
  5. Les despeses de manutenció són deduïbles en l’IRPF del rendiment de l’activitat econòmica.
  6. L’IVA no deduïble és despesa deduïble en l’Impost de Societats.
  7. Terminis d’expedició i enviament de les factures.
  8. Deduccions autonòmiques en l’IRPF per ajuda domèstica, despeses de guarderia, adquisició de llibres de text, material escolar o per despeses d’estudis.